Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRB, MNE
Slika 7
VI. RAD SA UREĐAJEM
Pre početne eksploatacije uređaja, uverite
se da je rezervoar priključen ispravno na
odgovarajuću instalaciju i da je napunjen
vodom.
Sve postavke koje se odnose na rad uređaja
sprovodi kvalifikovan specijalista.
VII. VAŽNA PRAVILA
• Korišćenje uređaja za druge svrhe osim
njegove namene je zabranjeno.
• Pre puštanja bojlera u rad, uverite se da
je bojler pun vodom.
• Montaža i servisiranje uređaja mora biti
izvedeno od strane kvalifikovanog insta-
latera, u skladu sa uputstvom proizvođa-
ča.
• Rezervoar se instalira samo u prostorija-
ma obezbeđenim od požara. Nužno je da
ima odvod za otpadne vode na podu. U
prostoriji treba obezbediti da temperatura
u njoj ne bude niža od 4°C.
• Priključenje rezervoara na vodovodnu
mrežu i na instalaciju se obavlja samo
od strane kvalifikovanih instalatera. Kad
sobna temperatura padne ispod 0°C,
kotao se mora isprazniti, podizanjem
Rezervoar sistema
centralnog grejanja
poluge povratno sigurnosnog ventila.
• U eksploataciji (režim grejanja vode) nor-
malno je kapanje vode iz otvora za izlaz
vode sigurnosnog ventila. On mora biti
otvoren za atmosferu.
Za siguran rad rezervoara, povratno sigur-
nosni ventil mora redovno da se čisti i ispita
da li radi ispravno / da nije blokiran /, a za
područja sa jako tvrdom vodom da se čisti
od nakupljenog kamenca. Ova usluga nije
predmet garantnog servisa.
• Ako pri podizanju poluge ventila (pun boj-
ler), iz drenažnog otvora ne potiče voda
to je signal neispravnosti i korišćenje ure-
đaja treba prekinuti.
• Ovaj uređaj nije namenjen da se koristi
od strane osoba (uključujući decu) sa
smanjenim fizičkim ili mentalnim sposob-
nostima, ili osobe bez iskustva i znanja,
osim ako nisu pod nadzorom ili poučena
u skladu sa korišćenjem uređaja od oso-
be odgovorne za njihovu sigurnost.
• Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa aparatom.
Potrebno je da se poštuju pravila za održa-
vanje, za zamenu anodnog zaštitnika i ukla-
njanje akumuliranog krečnjaka čak i nakon
isteka garantnog roka uređaja.
Bojleri pod niskim pritiskom | 89
3 bara

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200