Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
88 | Bojleri pod niskim pritiskom
Izolacija od mek-
Patentni
og poliuretansk-
zatvarač
Slika 8
3. PRIKLJUČENJE IZMENJIVAČA TOPLOTE NA INSTALACIJU
ALTERNATIVNIM IZVORIMA TOPLOTE
UPOZORENJE!
uređaja na instalaciju se obavlja
samo od strane kvalifikovanih
osoba koje su pripremile i obavile
odgovarajući projekt za instalaci-
ju grejanja.
Priključenje izmenjivača toplote bojlera na
instalaciju se obavlja kako je označeno sa
bojom i natpisom:
4. PRIKLJUČENJE REZERVOARA NA INSTALACIJU GREJANJA.
Bojleri za instalacije grejanja su namenjeni
za akumulaciju tople vode, kao i za njeno
višeslojno naknadno korišćenje prema po-
trebi. Kao primer na šemi je prikazano na-
pajanje niskotemperaturnog grejanja od do-
njih slojeva rezervoara i visokotemperaturno
odnosno od gornjih slojeva, gde je tempera-
tura nosača toplote veća. Zagrevanje vode
u rezervoaru se obavlja visokotemperatur-
nim kotlom priključenim na gornje slojeve
Patentni
zatvarač
og penoplasta
Priključenje
Gornji dekorativni
poklopac
Gornja
izolacija
Patentni
zatvarač
IS1 (MS) – Ulaz izmenjivača toplote 1
OS1 (ES) – Izlaz izmenjivača toplote 1
IS2 (M) – Ulaz izmenjivača toplote 2
OS2 (E) – Izlaz izmenjivača toplote 2
Pri punjenju sistema radnim fluidom potreb-
no je ukloniti vazduh. Stoga, pre rada sa
uređajem, pobrinite se da nema vazduha
u sistemu, da ne ometa njegovo normalno
funkcionisanje.
Potrebno je da temperatura nosača toplote
ne prelazi 110°C.
i napajanjem solarne instalacije u donjim
slojevima.
UPOZORENJE! Rezervoar je
deo instalacije grejanja koju mora
izračunati ovlašćeni projektant!
Obavezno je postavljanje sigur-
nosnog ventila sa odgovarajućim
zasunom otpuštanja! Maksimalni
pritisak rezervoara je 3 bara
SRB, MNE
Dekora-
tivni gumeni
prsteni

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200