Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 174

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
174 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz
5. Csatlakoztatás a fő vízbetáplálási
hálózathoz
Fontos! A tárolótartály
hálózathoz való csatlakoztatá-
sát a HVAC-tervező által
kialakított projektnek megfele-
lően kell elvégezni! A garancia
érvényesítéséhez a kiegészítő
elemek ÍRÁSOS DOKUMEN-
TUMAINAK megléte szüksé-
ges. Jelen eszköz telepítését
kizárólag képesített szakem-
ber végezheti!
Az alábbi szabványok és irányelvek kité-
teleinek teljesítése kötelező:
a) Helyi előírások.
b) EN 806 – Épületeken belüli, emberi fo-
gyasztásra szánt vizet szállító vezetékek
követelményei
c) EN 1717 – Ivóvíz szennyezés elleni
védelme vízellátó rendszerekben és
a visszaáramlás miatti szennyeződést
megakadályozó szerkezetek általános
követelményei
d) EN 12975 – Termikus napenergia-hasz-
nosító rendszerek és szerkezeti részeik.
Napkollektorok
e) EN 12897 – Vízellátás. Nem közvetlenül
melegített, nem szellőztetett (zárt) me-
legvíz-tárolók műszaki követelménye
Az alábbi szabványoknak és szabályozá-
soknak való megfelelés ajánlott:
• DIN 4753 1-3-6-8 – Vízmelegítők, víz-
melegítő rendszerek és vízmelegítő
tartályok ivóvízhez
• DIN 1988 – Gyakorlati kódex ivóvízrend-
szerekhez
• DIN 4708 – Központi vízfűtési rendszerek
• DVGW
– Műszaki szabály, W 551 – Ivóvíz-
melegítő és ivóvízvezeték-rendszerek
– Műszaki intézkedések a Legionella
szaporodá sának
visszaszorítása
érdekében – Ivóvízrendszerek terve-
zése, megvalósítása, üzemeltetése és
karbantartása
– Műszaki szabály, W 553 – Keringtető
rendszerek méretezése központi ivó-
víz-melegítő rendszerekben
Az egy hőcserélővel ellátott tárolótartály
telepítését a 7. ábrán látható módon kell
elvégezni.
A rendszerek kötelező elemei:
1- Bemeneti cső.
2- Fő vízcsap.
3- Nyomásszabályzó. Ha a hálózat nyo-
mása meghaladja a 6 bart, használata
kötelező. Ebben az esetben a nyomást
a gépész tervező számításainak megfe-
lelően kell beállítani, de az nem lehet ma-
gasabb 0,5 MPa értéknél. Ha a hálózat
nyomása nem éri el a 6 bart, használata
erősen ajánlott. A berendezés megfelelő
működésének biztosítása érdekében egy
0,4 MPa-ra beállított nyomásszabályzó
jelenléte minden esetben szükséges.
4. Visszacsapó szelep. Típusát gépész ter-
vezőnek kell meghatároznia, a helyi és
európai előírásoknak, szabványoknak és
műszaki normáknak megfelelően.
5. Biztonsági szelep. Kizárólag a készlet-
hez mellékelt biztonsági szelepeket hasz-
nálja. Amennyiben eltér a 7. ábrán látha-
tótól, úgy a típusát HVAC-tervezőnek kell
meghatároznia, a helyi és európai elő-
írásoknak, szabványoknak és műszaki
normáknak megfelelően. (Pnr = 0,8 МРа;
EN 1489:2000). Szelepméretek a 9. táb-
lázat szerint.
FONTOS: A tárolótartály és a
biztonsági szelep között
semmilyen fajta elzárószelep
vagy csap nem lehet!
HU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200