Download  Print this page

Vііі. Периодична Поддръжка - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
24 | Бойлери с ниско налягане
които отговарят за тяхната безопас-
ност.
• Децата трябва да се наблядават да не
играят с уреда.
• Необходимо е да се спазват правила-
та за подръжка, подмяна на защитните
аноди и отстраняване на натрупания
котлен камък дори и след изтичане на
гаранционния срок.
VІІІ. ПЕРИОДИЧНА
ПОДДРЪЖКА
По време на нормалната работа на бой-
лера под влияние на високата темпера-
тура се отлага котлен камък. Поради тази
причина, производителят на уреда препо-
ръчва редовна превантивна подръжка на
бойлера на всеки две години от оторизи-
ран сервиз или сервизен център. Всака
подобна профилактика (превенция) тряб-
ва да се отбелязва в гаранционната кар-
та. Трябва да се посочат: дата на извърш-
ване, фирма извършител, име на лицето,
извършило дейността и подпис.
Неспазването на това изискване може
да отмени безплатната гаранционна по-
дръжка на Вашия бойлер.
Производителят не носи отговорност за
каквито и да било последици, причинени
от неспазване на настоящието упътване.
BG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200