Download  Print this page

Montaža In Priklop - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
IV. Montaža in priklop
POZOR! Vso namestitev opre-
me in elektroinštalaterska dela
na grelniku mora opraviti za to
kvalificiran delavec pooblašče-
nega servisa.
1. Namestitev
Vsak zalogovnik je dostavljen na svoji tran-
sportni paleti. Če se zalogovniki velikih zmo-
gljivosti uporabljajo v prostorih z nizko vla-
žnostjo, lahko zalogovnik pustite na paleti,
drugače pa se je treba držati spodaj opisa-
nega postopka (slika 4):
- zalogovnik položite v vodoravni položaj.
- Odvijte tri vijake, s katerimi je zalogovnik
pričvrščen na paleto.
- Na zalogovnik neposredno namestite na-
stavljive noge.
- zalogovnik
za
(HCWH) postavite pokončno in ga s po-
močjo nastavljivih nog in vodne tehtnice
postavite naravnost.
*Če so nastavljive noge dostavljene kot
posebni del, jih namestite, kot kaže slika
5.
- Del 1 postavite na vijak 2, ki ste ga odvili
s palete.
pripravo
tople
Slika 4
Bojlerji za indirektno ogrevanje | 207
- Namestite podložko 3, ki ste jo odstranili
s palete.
- Privijte vijake, ki so bili dostavljeni z z.
2. Montaža izolacije iz mehkega
poliuretana
Toplotno izolacijo je treba opraviti pri tempe-
raturi prostora 18 °C.
Izolacija mora biti uskladiščena pri zgoraj
navedeni temperaturi najmanj uro pred pri-
četkom del. Po končani montaži je, kot kaže
slika 6, treba dobro zapreti zadrgo, na vho-
de in izhode pa vstaviti dekorativne gumija-
vode
ste obročke! Na zalogovnik je treba položiti
tudi plastični zgornji pokrov.
POZOR! Da bi se izognili po-
škodbam uporabnika in/ali tretje
osebe v primeru okvare na na-
peljavi za oskrbo s toplo vodo, je
gzalogovniktreba namestiti v pro-
storih, ki so opremljeni s hidroizo-
lacijo tal (ali) z drenažo.
Slika 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200