Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
Upamo, da bo nova naprava prispevala k poboljšanju udobja v vašem domu.
Cilj tega tehničnega opisa in navodil za uporabo je spoznavanje s proizvodom in s pogoji nje-
gove pravilne vgradnje in uporabe. Navodila so namenjena tudi pooblaščenim inštalaterjem
in serviserjem, ki bodo opravili vgradnjo naprave in demonražo oziroma servisno poravilo v
primeru okvare.
Upoštevanje nasvetov v teh navodilih je v interesu uporabnika in je eden od garancijskih
pogojev.
• Ta navodila so sestavni del bojlerja. Potrebno ga je hraniti in v primeru spremembe lastni-
ka/uporabnika mora ostati skupaj z napravo. Prav tako v primeru reinstalacije.
• Pazljivo preberite navodila. To Vam bo pomagalo zagotoviti varno montažo, uporabo in
vzdrževanje Vaše naprave.
• Instalacija naprave je v breme kupca in jo mora izvesti pooblaščeni inštalater v skladu s
temi navodili.
Vsebina
I. NAMEN ................................................................................................................ 70
II. OPIS IN KARAKTERISTIKE (TEHNIČNE KARAKTERISTIKE).........................................70
III. VSEBNIKI ZA SISTEME GRETJA 200-2000 ........................................................ 71
IV. VSEBNIKI ZA SISTEME GRETJA 200-2000. ........................................................ 73
V. MONTAŽA IN VKLOP ........................................................................................... 76
VI. ROKOVANJE Z NAPRAVO .................................................................................. 78
VII. VAŽNA NAVODILA............................................................................................. 78
VIІІ. PERIODIČNO VZDRŽEVANJE ........................................................................... 79
Nizkotlačni vsebniki | 69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200