Download  Print this page

Uporaba Za Določen Namen; Opis In Tehnični Podatki - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
202 | Bojlerji za indirektno ogrevanje
I. Uporaba za določen namen
Bojler je namenjen oskrbi s sanitarno toplo
vodo v gospodinjstvu. Opremljen je s to-
plotnim izmenjevalcem z delovnim tlakom,
nižjim od 8 barov (0,8 MPa), lahko pa se na-
mesti tudi v sistem centralnega ogrevanja s
tlakom, nižjim od 3 barov (0,3 MPa).
Bojler je namenjen za delovanje v zaprtih,
ogrevanih prostorih (pri temperaturi, višji od
4 °C).
II. Opis in tehnični podatki
Glede na kapaciteto bojlerjev za pripravo
sanitarne tople vode (HCHW) je zalogovnik
lahko opremljen z enim ali dvema vgrajeni-
ma izmenjevalcema toplote. Priključitev za-
logovnikov z velikimi zmogljivostmi je treba
opraviti na spodaj opisane izhode in vhode:
TS1, TS2, TS3, TSS1, TSS2 – za name-
stitev senzorjev temperature (z vsakim iz-
menjevalcem toplote je mogoče nastavljati
temperaturo). Če je zalogovnikopremljen z
enim izmenjevalcem toplote, je dostopen
samo en izhod „TS1".
Napisna ploščica
Napisna ploščica je nameščena zgoraj na
hrbtni strani zalogovnika in vsebuje nasle-
dnje podatke:
Poz.
Opis
1
Oznaka tipa
2
Serijska številka
3
Dejanska prostornina
4
Pripravljalna grelna moč
5
Prostornina, segreta prek električnega
grelnika
6
Leto izdelave
7
Protikorozijska zaščita
8
Maks. temperatura sanitarne vode v
zalogovnika
9
Maks. temperatura dvižnega voda vir
ogrevanja
10
Maks. temperatura dvižnega voda solarno
11
Električna priključna moč
12
Vhodna moč ogrevalne vode
13
Pretočna količina ogrevalne vode za vhodno
moč ogrevalne vode
14
s 40 °C točljiva prostornina električnega
segrevanja
15
Maks. delovni tlak na priključku za pitno
vodo
16
Maks. tlak
17
Maks. delovni tlak na priključku vira
ogrevanja
18
Maks. delovni tlak na solarnem priključku
19
Maks. delovni tlak na priključku za pitno
vodo CH
20
Maks. preskusni tlak na priključku za pitno
vodo CH
21
Maks. temperatura sanitarne vode pri
električnem ogrevanju
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200