Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 175

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 175
FONTOS: Bármilyen egyéb
(korábbi) biztonsági szelep
megléte a berendezés meghi-
básodását okozhatja, ezért
minden ilyet el kell távolítani.
6. Biztonsági szelep leeresztő csöve. A
helyi és európai előírásoknak, szabvá-
nyoknak és műszaki normáknak megfe-
lelően kell beszerelni. Kellő eséssel kell
rendelkeznie a víz elvezetéséhez. Mind-
két végének a levegő felé nyitottnak kell
lennie, és gondoskodni kell a fagyvéde-
lemről. Megfelelő biztonsági intézkedé-
sek révén gondoskodjon a biztonsági
szelep megnyitásakor fennálló sérülés
veszély elkerüléséről. 9 a, b, c ábra
7. Tároló leeresztője.
8. Leeresztő csap.
9. Tömlő.
10. Tágulási tartály. A tárolótartályban
nincs hely a melegítés következtében
águló víz többlettérfogata számára. A tá-
gulási tartályra azért van szükség, hogy
a nyomáskiegyenlítő szelepen keresztül
ne távozzon el víz. Térfogatát és típusát
gépész tervezőnek kell meghatároznia,
a helyi és európai előírásoknak, szab-
ványoknak és műszaki normáknak meg-
felelően. Beszerelését csak szakember
végezheti az üzemeltetési utasításoknak
megfelelően. A tágulási tartály térfogatá-
ra vonatkozó referenciaadatok elérhető-
sége: 10. táblázat.
Annak érdekében, hogy ne a keringtető ki-
menetet (R), ne a hőmérséklet-érzékelők
kimeneteit (TS1, TS2 és TS3) és ne a fű-
tőelem kimenetét (EE) használja, a vízme-
legítő vízzel való feltöltése előtt helyezzen
ezekre zárósapkát.
Hőcserélő nélküli típusok esetén az „AV"
jelölésű kimenet a légtelenítő eszköz csat-
lakoztatására szolgál, amely biztosítja a
víztartály légtelenítésének lehetőségét. Az
élettartam hosszának növelése érdekében
a tartálynak mindig teljesen légmentesnek
kell lennie.
! A tároló feltöltéséhez meg kell nyitni a
legtávolabbi, a rendszer melegvíz-ellátásá-
ért felelős csapot (keverőcsapot) és a mel-
lette lévő hidegvízcsapot (2). A víztartály
megtelését követően a hidegvízcsapból fo-
lyamatosan folyik a víz.
FONTOS! A tartály vízhálózat-
ra történő csat la koztatását
érintő, fenti szabályok az Ön
bizton sá gát szolgálják. Ezek a
szabályok összhangban
vannak az európai és helyi
előírásokkal, és betartásuk
kötelező!
A gyártó nem vállal felelősséget az egység
vízhálózatra történő helytelen csatlakoz-
tatá sá ból, ismeretlen eredetű alkatrészek
használa tából, illetve a helyi és európai
szabványok be nem tartásából származó
problémákért.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200