Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 208

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
208 | Bojlerji za indirektno ogrevanje
ZADRGA
3. Priklop spiralnega izmenjevalca
toplote na sistem ogrevanja, ki
uporablja alternativne in obnovljive
vire energije
POZOR! Usposobljeni inštalater-
ji pooblaščenega servisa in ser-
visni tehniki morajo opraviti vsa
montažna dela za priključitev na
te vire toplote.
Priklop spiralnega grelca (izmenjevalca to-
plote) na sistem ogrevanja je treba opraviti
glede na označene izhode in vhode, kot je
opisano spodaj:
IS1 (MS) – vhod izmenjevalca toplote 1
OS1 (ES) – izhod izmenjevalca toplote 1
IS2 (M) – vhod izmenjevalca toplote 2
OS2 (E) – izhod izmenjevalca toplote 2
Pred tem morate napeljavo odzračiti. Zrak v
ceveh napeljave lahko povzroči nepravilno
delovanje kotla.
Maksimalna temperatura medija prenosnika
toplote: 110 °C
Maks. tlak izmenjevalca toplote: 6 barov
Izolacija iz
ZADRGA
mehkega
poliuretana
Zgornji dekorativni pokrov
ZADRGA
Slika 6
4. Priklop zalogovnika na centralni
ogrevalni sistem (glej primer na
sliki 8)
Zalogovniki so namenjeni akumuliranju to-
plotne energije in porazdelitev temperatur-
nih tokov do specifičnih potrošnikov toplotne
energije. Na sliki 12 je prikazan primer viso-
kega in nizkotemperaturnega ogrevanja, ki
poteka preko zalogovnika. Potreba po toplo-
tni energiji se realizira preko plinskega kotla
in solarnih kolektorjev.
POZOR! zalogovnik je del celo-
tne grelne napeljave, ki jo mora
namestiti in kontrolirati za to
specializirano in pooblaščeno
strokovno osebje! Obvezna je
namestitev varnostnega ventila
z aktiviranjem pri prekoračitvi na-
tančno določenega tlaka!!!
Maksimalni projektni tlak grelnika
je 3 bare!!!
Zgornja
izolacija
SI
Dekorativni
gumijasti
obročki

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200