Download  Print this page

Periodično Održavanje - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
• Pri spajanju bakrenih cijevi na ulaze i
izlaze treba upotrijebiti među dielektrični
spoj. Inače postoji opasnost od kontaktne
korozije koja se može pojaviti na spojnim
fitinzima.
• Tijekom uporabe (režima zagrijavanja
vode), normalna je pojava kapanje vode
iz ispusnog otvora sigurnosnog nepovrat-
nog ventila. Isti mora ostati otvoren pre-
ma atmosferi.
• Kako bi se osigurao siguran rad spremni-
ka tople vode, sigurnosni nepovratni ven-
til mora se podvrći redovitom čišćenju i
kontrolnim pregledima normalne funkcije
(ventil ne smije biti začepljen), a za pod-
ručja s vodovodnom vodom s velikim sa-
držajem vapnenca, ventil se mora očistiti
od nakupljenog vapnenca. Ovaj servis
nije obuhvaćen jamstvom za održavanje.
• Ako postoji vjerojatnost sniženja tempe-
rature u prostoriji instaliranja niže od 0°C,
spremnik za pripremu potrošne tople
vode mora se isprazniti podizanjem ruči-
ce sigurnosnog nepovratnog ventila. Ako
nakon okretanja okretnog gumba ventila,
dok je spremnik za vodu pun, voda ne
počne teći iz ispusnog otvora ventila, to
predstavlja signal neispravnosti i upora-
ba spremnika mora se prekinuti.
• Ovim među spremnikom ne smiju rukovati
osobe (uključujući djeca) smanjenih fizič-
kih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti, niti
osobe s pomanjkanjem iskustva i znanja,
osim ako nisu pod nadzorom i rade prema
uputama osobe odgovorne za njihovu si-
gurnost.
• Djeca moraju biti pod nadzorom kako se
ne bi igrala s ovim spremnikom.
• Spremnik za pripremu potrošne tople
vode i nakon jamstvenog perioda treba
održavati prema opisanim tehničkim pra-
vilima, za zamjenu magnezijeve zaštitne
anode i za čišćenje kamenca.
• Treba se pridržavati tehničkih pravila pre-
ventivnog održavanja, zamjene magnezi-
jeve zaštitne anode i izvoditi čišćenje, čak
nakon jamstvenog perioda.
Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 159
VAŽNO! Uporabom ovog među-
spremnika pri temperaturi i visini
tlaka iznad propisanih neće se
priznati pravo na jamstvo.
• Ovaj međuspremnik namijenjen
je za zagrijavanje pitke vode u
tekućem stanju. Korištenjem
različitih radnih medija u
različitim agregatnim stanjima
neće s priznati pravo na
jamstvo.
• Izmjenjivači topline ovog
međuspremnika namijenjeni su
za primjenu s vodom i s
mješavinom vode i propilena
(etilena) GLYCOL AT u tekućem
stanju. Korištenjem različitih
radnih medija u različitim
agregatnim stanjima neće se
priznati pravo na jamstvo.
VII. Periodično održavanje
Pri normalnoj uporabi spremnika za pripre-
mu potrošne tople vode, pod utjecajem viso-
kih temperatura na površini grijača nakuplja
se sloj kamenca. Time se pogoršava izmje-
na topline između grijača i vode. Zbog toga
proizvođač spremnika preporučuje nakon
svake dvije godine preventivno održavanje
vašeg spremnika za pripremu potrošne to-
ple vode, od strane stručnjaka ovlaštenog
servisa. Ovo preventivo održavanje mora
obuhvatiti čišćenje i kontrolni pregled ma-
gnezijeve zaštitne anode (za spremnike za
pripremu potrošne tople vode zaštićene sta-
klo-keramičkom prevlakom), koji se prema
potrebi moraju zamijeniti s novim. Svako
preventivno održavanje ove vrste mora se
upisati u jamstveni list spremnika i mora sa-
državati podatke o izvođenju preventivnog
održavanja, naziv tvrtke te ime i prezime i
potpis osobe koja je izvršila preventivno
održavanje.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200

  Related Content for Bosch Acu Tank AT 200