Download  Print this page

Környezetvédelemmel Kapcsolatos Utasítások - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
178 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz
és ezt aláírással hitelesíteni kell.
Ha a fenti követelmények nem teljesülnek,
az a bojler díjmentes karbantartásának vé-
gét jelentheti.
Kössön
szervizelési
si
szerződést
emberrel.
A
vízminőségtől
évente-kétévente érdemes elvégezni a
karbantartást.
A használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:
1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészség-
ügyi szempontból 80°C-ot nem haladhatja meg.
2) A termék nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (pl. ivás és főzés céljából)
szánt víz minőségromlását.
3) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/ nyilván-
tartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a
38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
4) Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az átöblítés
során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
ATTD 1500/300 DUO (LOWER HE) and ATT 1500/300
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
25
50
és
karbantartá-
hivatalos
szervizszak-
függően
75 100 125 150 175 200
[lit/min]
A gyártó nem vállal felelősséget a je-
len utasítá sok be nem tartásából eredő
következményekért.
VIII. Környezetvédelemmel
kapcsolatos utasítások
A régi berendezések értékes anyagokat
tartalmaznak, ezért ne dobja ki más esz-
közökkel együtt. A környezet védelme ér-
dekében kérjük, mindenképpen megfele-
lő hulladékgyűjtési ponton adja le ezeket.
ATTD 1500/300 DUO (UPPER HE)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
75
100
125
[lit/min]
HU
150

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200