Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 211

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
5. Priklop na vodovodno omrežje
POMEMBNO! Priklop akumu-
lacijskega bojlerja za sanitarno
vodo na vodovodno omrežje je
treba izvesti v skladu s projek-
tom (gretja, ventilacije in klima-
tizacije)! Za uveljavljanje pravice
do garancije je treba imeti PISNI
DOKUMENT za dodatne kom-
ponente! Bojler lahko namestijo
samo za to kvalificirani servisni
tehniki pooblaščenega servisa.
Obvezna je usklajenost zalogovnika z
naslednjimi standardi in smernicami:
a) Veljavna zakonodaja države kupca
grelnika
b) Standard EN 806 – Tehnične zahteve
za napeljave v zgradbah za oskrbo s to-
plo vodo.
c) Standard EN 1717 – Varovanje pitne
vode pred onesnaževanjem v napeljavah
za pitno vodo in splošne zahteve za varo-
vala za preprečitev onesnaževanja pitne
vode zaradi povratnega toka
d) Standard EN 12975 – Toplotni solarni
sistemi in njihove komponente – sončni
kolektorji
e) Norma EN 12897 – Oskrba z vodo –
Specifikacija za posredno ogrevane ne-
prezračevane
grelnike vode za pripravo tople vode
Priporoča se tudi usklajenost z nasle-
dnjimi standardi in predpisi:
• DIN 4753 1-3-6-8 – Bojlerji za pripravo
sanitarne tople vode, naprave za segre-
vanje vode in akumulacijski bojlerji za pri-
pravo sanitarne tople vode
• DIN 1988 – Tehnični predpisi za napelja-
ve s pitno vodo
• DIN 4708 – Vodna napeljava centralne-
ga ogrevanja
• DVGW
- Tehnična pravila W 551 – Segreva-
nje pitne vode in napeljava cevovoda
(zaprte)
akumulacijske
Bojlerji za indirektno ogrevanje | 211
pitne vode – Tehnične zahteve za
zmanjšanje razmnoževanja bakterij
legionele – Izvedba, konstrukcija, de-
lovanje in usposobitev napeljave pitne
vode
- Tehnična pravila W 553 – Dimenzioni-
ranje obtočnih sistemov v napeljavah
centralnega ogrevanja s pitno vodo
Namestitev akumulacijskega grelnika z enim
izmenjevalcem toplote je treba opraviti glede
na sliko 7.
OBVEZNI elementi napeljav so:
1 Vhodna cev.
2 Pipa vodovodnega omrežja.
3 Regulator tlaka je treba namestiti, če je
tlak v vodovodnem omrežju višji od 6 ba-
rov. V tem primeru je trak treba nastaviti
po izračunih projektanta, vendar ne sme
biti višji od 0,5 MPa! Namestitev tega
regulatorja tlaka je obvezna, če je tlak v
vodovodnem omrežju nižji od 6 barov. V
vsakem primeru je namestitev regulator-
ja tlaka, nastavljenega na 0,4 MPa, po-
membna za pravilno delovanje vašega
grelnika!
4 Nepovratni ventil. Tip tega ventila mora
izbrati projektant (ogrevanja, ventilacije
in klimatizacije) v skladu z veljavnimi lo-
kalnimi predpisi in v skladu z veljavnimi
evropskimi standardi in predpisi.
5. Varnostni ventil. Uporabljajte le varno-
stne ventile, ki so dostavljeni v kompletu.
Za načrte, ki se razlikujejo od 10, 11 ali
12, ga mora izbrati projektant (ogreva-
nja, ventilacije in klimatizacije, v skladu
z veljavnimi lokalnimi in evropskimi stan-
dardi in predpisi. (Pnr = 0,8 MPa; EN
1489:2000). Dimenzije ventila glede na
tabelo 9.
POMEMBNO! Med akumula-
cijskim bojlerjem in varnostnim
ventilom ne sme biti nobenega
zapornega ventila ali pipe!

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200