Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 77

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
Patentna
zadrga
Slika 8
3. PRIKLJUČITEV TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA NA INSTALACIJO
GRETJA Z ALTERNATIVNIMI IZVORI TOPLOTE
POZOR! Priključitev naprave na
instalacijo gretja lahko opravijo le
pooblaščene osebe, ki so pripra-
vile in opravile ustrezen projekt
za instalacijo gretja.
Priključevaje toplotnega izmenjevalca (ser-
pentine) na instalacijo gretja opravlja se
z upoštevanjem izhodov in vhodov, ki so
označeni z barvo kot sledi:
4. PRIKLJUČITEV VSEBNIKA NA INSTALACIJO GRETJA
Vsebniki (buferji) za instalacije gretja so na-
menjeni za akumulacijo tople vode ter za
njeno večslojno nadaljnjo uporabo po po-
trebi. Kot primer na shemi je ponazorjeno
napajanje nizkotemperaturnega gretja od
spodnjih raven buferja in visokotemperatur-
no oziroma od zgornjih raven, kjer je tempe-
ratura toplotnega nosilca večja. Nalaganje
vsebnika opravlja se z visokotemperaturnim
kotlom, ki je priključen na zgornje ravni in
z napajanjem solarne instalacije v spodnjih
ravnih.
Izolacija
Patentna
iz mehke
zadrga
poliuretanske
pene
Zgornji dekorativni
pokrov
Zgornja
izolacija
Patentna
zadrga
IS1 (MS) – Vhod toplotnega izmenjevalca 1
OS1 (ES) – Izhod toplotnega izmenjevalca 1
IS2 (M) – Vhod toplotnega izmenjevalca 2
OS2 (E) – Izhod toplotnega izmenjevalca 2
Pred polnjenjem sistema z delovno tekoči-
no potrebno je odzračiti sistem. Zaradi tega
pred vklopom naprave preverite, ali je zrak
v sistemu in ga izpustite, da le ta ne bi oviral
normalnega delovanja.
Temperatura toplotnega izmenjevalca ne
sme presegati 110°C.
POZOR! Vsebnik je del instalaci-
je gretja, ki jo mora izračunati po-
oblaščeni projektant! Obvezno je
postavljanje varnostnega ventila
z ustreznim zapahom za sprosti-
tev! Maksimalni tlak vsebnika je
3 bar.
Nizkotlačni vsebniki | 77
Dekorativni
gumijasti
prsteni

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200