Download  Print this page

Viіі. Rendszeres Karbantartás - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
és tapasztalattal nem rendelkező sze-
mélyek általi használatra. Ilyen személy
kizárólag felügyelet mellett, illetve a biz-
tonságáért felelősséggel tartozó személy
által közölt utasítások birtokában hasz-
nálhatja a berendezést.
Gyerekek esetében gondoskodni kell fel-
ügyeletről, hogy ne játsszanak a beren-
dezéssel.
• A megelőző karbantartásra, a magnézi-
umanód cseréjére és a tisztításra vonat-
kozó előírásokat a garanciális időszak
után is be kell tartani.
VIІІ. Rendszeres karbantartás
A vízmelegítő normál használata során a
magas hőmérséklet következtében vízkő
(vízkőréteg) rakódik le a fűtőelem felületére.
Emiatt a gyártó azt javasolja, hogy hivata-
los szervizközponttal vagy szervizponttal
kétévente végeztessen megelőző jellegű
karbantartást a vízmelegítőn. Az ilyen meg-
előző jellegű karbantartási műveleteket fel
kell jegyezni a berendezés garancialapjára,
ahol fel kell tüntetni a műveletek elvégzésé-
nek dátumát, a végrehajtó vállalat nevét, a
műveleteket elvégző személy nevét, és ezt
aláírással hitelesíteni kell.
Ha a fenti követelmények nem teljesülnek,
az a bojler díjmentes karbantartásának vé-
gét jelentheti.
A gyártó nem vállal felelősséget a je-
len utasítások be nem tartásából eredő
következményekért.
A használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:
1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészség-
ügyi szempontból 80°C-ot nem haladhatja meg.
2) A termék nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (pl. ivás és főzés céljából)
szánt víz minőségromlását.
3) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/ nyilván-
tartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a
38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
4) Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az átöblítés
során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
Alacsony kapacitású puffertartályok| 57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200