Download  Print this page

Üzemeltetés; Fontos Szabályok - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
56 | Alacsony kapacitású puffertartályok
7. ábra
VI. Üzemeltetés
A tartály használatba vétele előtt győződjön
meg arról, hogy a berendezés megfelelően
van csatlakoztatva a fűtőrendszerhez, és fel
van töltve vízzel.
Kizárólag
képesített
villanyszerelők
berendezést.
VII. Fontos szabályok
• A berendezés kizárólag a rendeltetésé-
nek megfelelő módon használható.
• Csak akkor idítsa el a rendszert, ha meg-
győződött arról, hogy az fel van töltve víz-
zel.
• A telepítési műveleteket képzett szakem-
bernek kell elvégeznie az útmutatóban
leírtaknak megfelelően.
• A puffertartály kizárólag olyan helyre te-
lepíthető, amely megfelel a szokványos
tűzvédelmi előírásoknak. A szennyvízle-
folyóhoz szifonnak kell csatlakoznia. A
telepítési hely hőmérséklete soha sem
csökkenhet 4 °C alá.
• Kizárólag képesített szakemberek és
villanyszerelők
puffertartályt a vízhálózathoz, a helyi
Központi fűtési rendszer
puffertartálya
szakemberek
helyezhetik
üzembe
csatlakoztathatják
3 bara
vagy központi vízmelegítő rendszerhez,
fotovoltaikus panelhez és elektromos
hálózathoz. Ha nem zárható ki, hogy a
hőmérséklet 0 °C alá csökken, a vízmele-
gítőt le kell ereszteni a biztonsági szelep
karjának felemelésével.
és
• Használat közben (vízmelegítési mód-
a
ban) a biztonsági visszacsapó szelep
leeresztőnyílásából víz csöpöghet – ez
normális jelenség. Ennek nyitottnak kell
lennie a szabad levegő felé.
• A vízmelegítő biztonságos működésé-
nek érdekében a biztonsági szelepet
rendszeres időközönként ellenőrizni és
tisztítani kell (nem szabad hagyni, hogy
a szelep eltömődjön). Nagy keménysé-
gű víz esetén el kell távolítani a lerakódó
vízkövet. Erre a műveletre nem terjed ki
a garanciális karbantartás.
• Ha a víztartály tele van, és a szelep kar-
jának felemelésekor víz kezd el folyni a
szelep leeresztőnyílásán keresztül, az
meghibásodásra utal. Ilyen esetben füg-
gessze fel a berendezés használatát.
• A berendezés nem alkalmas csökkent fi-
zikai, érzékszervi vagy szellemi képessé-
gű személyek általi használatra (ideértve
a
a gyerekeket is), vagy megfelelő tudással
HU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200