Download  Print this page

Rad S Uređajem; Vii.važna Pravila - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
Slika 7
VI. RAD S UREĐAJEM
Prije početnog rada uređaja, uvjerite se da
je spremnik priključen ispravno na odgova-
rajuću instalaciju i napunjen je vodom.
Sve postavke koje se odnose na rad uređaja
provodi ovlašteni serviser.
VII.VAŽNA PRAVILA
• KORIŠTENJE uređaja za druge svrhe
osim njegove namjene je zabranjeno.
• Prije postavljanja grijača vode u radu,
uvjerite se da je spremnik za vodu pun
vodom.
• Montaža i servisiranje uređaja mora biti
izvedena od strane kvalificiranog insta-
latera, u skladu s uputama proizvođača.
• Puffer se instalira samo u sobama sigur-
nim od požara. Nužno je da ima odvod
za otpadne vode na podu. U prostoriji se
treba osigurati da temperatura u njoj nije
manja od 4°C.
• Priključak međuspremnika na vodoop-
skrbnu mrežu i na sustav grijanja mogu
obaviti samo ovlašteni serviseri. Kad
sobna temperatura padne ispod 0°C,
spremnik se mora isprazniti, podiza-
njem poluge nepovratnog i sigurnosnog
Međuspremnik sustava
centralnog grijanja
ventila.
• Tijekom rada (režim grijanja vode) nor-
malno je kapanje vode iz rupe za izlaz
vode sigurnosnog ventila. On mora biti
otvoren za atmosferu.
• Za siguran rad međuspremnika, nepo-
vratni i sigurnosni ventili moraju se redo-
vito čistiti i ispitati radil li ispravno / je li
blokiran, a za područja s jako tvrdom vo-
dom čistiti od nakupljenog kamenca. Ova
usluga nije predmet jamstvenog servisa.
• Ako pri podizanja poluge ventila (pun
spremnik), iz drenažne rupe ne potiče
voda to je signal neispravnosti i korište-
nje uređaja treba se prekinuti.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje
osobama (uključujući djecu) sa smanje-
nim fizičkim ili mentalnim sposobnostima,
ili osobe bez iskustva i znanja, osim ako
nisu pod nadzorom ili poučena u skladu s
korištenjem uređaja od osobe odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Djecu treba nadzirati da bi zajamčili da se
ne igraju s uređajem.
• Potrebno je poštivati pravila za održava-
nje, za zamjenu zaštitne anode i uklanja-
nje nakupljenog kamenca čak i nakon
isteka jamstvenog roka uređaja.
Niskotlačni međuspremnici | 45
3 bara

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200