Download  Print this page

Vі. Работа С Уреда; Vіі. Важни Правила - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
Фиг. 7
VІ. РАБОТА С УРЕДА
Преди започване на работа с уреда се
убедете, че резервоарът е подвързан
правилно към съответната инсталация
и е напълнен с вода. Всички дейности и
доставки, които се отнасят до работата
на уреда, се извършват от оторизиран
сервизен техник.
VІІ. ВАЖНИ ПРАВИЛА
• Използването на уреда за други цели,
освен по неговото предназначение е
забранено.
• Преди въвеждане на бойлера в дейст-
вие се убедете, че резервоарът е пъ-
лен с вода.
• Монтажът и подръжката на уреда
трябва да се извършват от квалифици-
ран специалист, в съответствие с упът-
ването на производителя.
• Бойлерът се инсталира само в поме-
щения, защитени от пожар. Необходи-
мо е на пода да има извод за отпадните
води. В помещението следва да се под-
сигури температура по-висока от 4°С.
• Включването на бойлера към водо-
проводната мрежа и към системата за
отопление, могат да се извършат само
Бойлер в инсталация за
централно отопление
от оторизиран сервизен техник. Когато
температурата в помещението падне
под 0°С, бойлерът трабва да бъде из-
празнен, чрез отваряне на възвратния
и предпазния клапан.
• По време на работа (режим на под-
гряване на водата) е нормално от из-
ходния отвор на презпазния клапан да
капе вода.
• За безопасна работа на бойлера, въз-
вратният и предпазният клапан трябва
да се почистват редовно и да се прове-
ряват дали работят изправно, дали са
блокирали, а за райони с много твърда
вода, да се почистват от отложилия се
котлен камък. Тази услуга не влиза в с
рамките на сервизното обслужване.
• Ако при вдигане на лоста на клапана
(при пълен бойлер), от дренажния от-
вор не изтича вода, това е сигнал за
неизправност и използването на уреда
трябва да се прекрати.
• Уредът не е предназначен за използ-
ване от лица (включително и деца) с
ограничени физически и умствени спо-
собности, или от лица без опит и зна-
ния, освен ако не са под надзор или не
са обучени за работа с уреда от лица,
Бойлери с ниско налягане | 23
3 bar

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200