Download  Print this page

Montaža I Priključak - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
152 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode
IV. Montaža i priključak
PAŽNJA! Sve radove instalira-
nja opreme i elektroinstalaterske
radove na međuspremniku mora
izvesti za to kvalificirani instalater
ovlaštenog servisa.
1. Instaliranje
Svaki međuspremnik isporučuje se na svojoj
transportnoj paleti. Ako se spremnici velikog
kapaciteta koriste u prostorijama male vlaž-
nosti i na podu etaže, možete ostaviti paletu
na kojoj je međuspremnik montiran, a inače
se treba pridržavati dolje opisanog postupka
(slika 4):
- Položiti međuspremnik u horizontalni po-
ložaj;
- Odviti tri vijka kojima je međuspremnik
pričvršćen na paletu;
- Izravno na spremnik montirati podesiva
stopala;
- Spremnik
za
(HCWH) postaviti u vertikalni položaj i
pomoću stopala podesiti ga u ravninu
(„vaservagu").
*Ako se stopala za podešavanje isporu-
čuju kao zasebni dijelovi, možete ih mon-
tirati kako slijedi (slika 5):
pripremu
tople
Slika 4
- Staviti dio 1 na vijak 2 odvijen sa palete
- Ugraditi podlošku 3 uklonjenu sa palete
- Uviti vijke isporučene s međuspremni-
kom
2. Montaža izolacije od mekog
poliuretana
Toplinsku izolaciju treba izvesti pri tempera-
turi prostorije od 18 °C.
Izolacija mora biti uskladištena pri gore na-
vedenoj temperaturi, u trajanju najmanje
jednog sata prije rada! Nakon montaže pre-
ma slici 6, patentni zatvarač treba dobro za-
tvoriti, a na ulaze i izlaze treba staviti deko-
rativne gumene prstene! Na međuspremnik
vode
treba staviti plastični gornji poklopac.
PAŽNJA!
Kako bi se spriječile
ozljede korisnika i/ili treće osobe,
u slučaju kvara na instalaciji za op-
skrbu toplom vodom, međuspre-
mnik se mora instalirati u prostori-
jama opremljenim hidro izolacijom
poda (ili) drenažom.
HR, BiH
Slika 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200