Download  Print this page

Montaža I Uključivanje - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE
UPOZORENJE! SVE MONTAŽ-
NE RADOVE MORAJU IZVESTI
OVLAŠTENI TEHNIČARI.
1. MONTAŽA
Međuspremnici se nalaze na transportnim
paletama radi jednostavnijeg prijevoza. Ako
će spremnik biti instaliran u sobi sa ravnim
podom i niskom vlažnosti zraka onda se
može skinuti paleta.
- Ako je to potrebno, paleta se može skinu-
ti u skladu sa sljedećim slijedom (slika 4):
- Stavite uređaj u ležećI položaj, a prije
toga podmetnite mat ispod njega kako bi
ste ga zaštitili od ozljeda. Odvijte tri vijka
s kojima je paleta priključena na među-
spremnik.
Navijte podesive pete na mjesto vijaka*
Slika 4
2. INSTALACIJA "MEKE" IZOLACIJE ZA UREDAJE 800 LITARA.
Postavljanje izolacije rade dvije osobe u
sobama sa minimalnom temperaturom od
18°C. Izolacijski plašt mora biti temperiran
na toj temperaturi najmanje 1 sat.
Niskotlačni međuspremnici | 43
Stanite uspravno uređaj i nivelirajte ga po-
dešavanjem visine noge
- u slučajevima kada su podesive noge sa-
stavne, skupite nogu u skladu sa sljede-
ćim slijedom (slika 5):
- Stavite detalj 1 na vijak 2, uklonjen iz pa-
lete
- Stavite podlošku 3, uklonjena iz palete
- Navijte i dobro zategnite matice 4
UPOZORENJE! Kako biste izbje-
gli oštećenja korisnicima i (ili) tre-
ćim licima u slučaju kvara u su-
stavu za opskrbu toplom vodom,
uređaj treba biti instaliran u soba-
ma s hidro izolacijom i (ili) odvod-
njom kanalizacijom.
Izolacija se stavlja u skladu sa slikom 8. Na-
kon zakopčavanja se stavlja gornja izolacija
i iznad nje plastična ukrasna kapa. Sa stra-
ne, na izlazima međuspremnika se stavljaju
dekorativni gumeni prsteni.
Slika 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200