Download  Print this page

Монтаж И Включване - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
116 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
III. Монтаж и включване
ВНИМАНИЕ! Всички монтажни
дейности трябва да се изпълнят
от квалифицирани техници.
III.a. Монтаж
Водонагревателите са закрепени на ин-
дивидуални транспортни палети
При сваляне на палета да се спази след-
ната последователност (Фиг.4):
- Поставете уреда в легнало положение,
като предварително подложите под
него постелка за да го предпазите от
нараняване. - Развийте трите болта, с
които палета е захванат към бойлера.
- Изправете уреда във вертикално поло-
жение и го нивелирайте.
III.b. Монтаж на „МЕКА" изолация.
За монтажа на изолацията са необходи-
ми двама души, а в случай на най-голе-
мия бойлер трима души. Температурата
на стаята, където се извършва монтажа
трябва да бъде най-малко 18°C. Изола-
ционният комплект трябва да се темпе-
рира при гореспоменатата температура
поне един час преди работа!
В меката изолация има направени отво-
ри за входовете и изходите на бойлера.
В съответствие с типа на вашият уред
отпушете само онези отвори в изолаци-
ята, които са Ви необходими. Изправите
и допрете страничната изолация до сте-
ната на съда, като нанижете отворите на
изолацията върху входовете/изходите на
уреда. Направете това първо с най-отда-
лечените от ципа щуцери. След това опъ-
нете двата края на изолацията в посоките
указани на (Фиг.6a). Бъдете внимателни
да не се изхлузят фитингите от отвори-
те на изолацията. След като доближите
двата края на изолацията, уверете се, че
между двете части на ципа има не пове-
че от 20 mm. В случай, че това не е така,
опънете още изолацията (Фиг.6b).
След като изолацията е монтирана пра-
вилно и е затворена с ципа, поставете
горният мек дунапрен и пластмасовият
капак. Върху щуцерите нанижете пласт-
масовите декоративни розетки. (Фиг.6c).
Изолационният комплект трябва да се
съхранява на сухо място! Ние не носим
отговорност за вреди, породени от не-
спазването на тази инструкция!
Fig. 4
BG
Fig. 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200