Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRB, MNE
V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE
UPOZORENJE! SVE MONTAŽ-
NE AKTIVNOSTI MORAJU BITI
IZVEDENE OD STRANE KVALI-
FIKOVANIH TEHNIČARA.
1. MONTAŽA
Rezervoari mogu biti pričvršćeni vijcima na
transportnim paletama zbog jednostavnosti
njihovog prevoza. Pod uslovom da će re-
zervoar biti instaliran u prostoriji sa ravnim
dnom i niskom vlažnosti, to dozvoljava da se
paleta ne skida.
- Ako je to potrebno, paleta se može skinuti
u skladu sa sledećim redosledom (slika 4):
- Stavite uređaj u ležećI položaj, a pre toga
podmetnite prostirku ispod njega kako bi
ste ga zaštitili od oštećenja. Odvijte tri vij-
ka s kojima je paleta pričvršćena za re-
zervoar
Slika 4
2. INSTALACIJA "MEKE" IZOLACIJE ZA UREĐAJE 800 LITARA.
Postavljanje izolacije rade dve osobe u pro-
storijama sa minimalnom temperaturom od
18°C. Izolacionii plašt mora biti temperiran
na toj temperaturi najmanje 1 sat.
Izolacija se stavlja u skladu sa slikom 8. Na-
Bojleri pod niskim pritiskom | 87
- Navijte podesive pete na mesto vijaka*
Stavite uspravno uređaj i nivelišite ga pode-
šavanjem visine noge
- * u slučajevima kada su podesive noge
sastavne, skupite nogu u skladu sa sle-
dećim redosledom (slika 5):
- Stavite detalj 1 na vijak 2, uklonjen iz pa-
lete
- Stavite podlošku 3, uklonjena iz palete
Navijte i dobro zategnite navijak 4
UPOZORENJE! Kako biste iz-
begli oštećenja korisnicima i (ili)
trećim licima u slučaju kvara u
sistemu za snabdevanje toplom
vodom, uređaj treba biti instaliran
u prostorijama sa hidro izolacijom
i (ili) odvodnom kanalizacijom.
kon zakopčavanja se stavlja gornja izolacija
i iznad nje plastična ukrasna kapa. Sa stra-
ne, na izlazima pufera se stavljaju dekorativ-
ni gumeni prstenovi.
Slika 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200