Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Надаваме се Ващият нов уред да допринесе за подобряването на комфорта във Ва-
шия дом.
Целта на това техническо описание и упътване за употреба е запознаване с продукта
и с условията за неговото правилно монтиране и използване. Упътването е предназ-
начено и за оторизирани сервизи, които ще извършат първоначалното инсталиране на
уреда, демонтиране и ремонт в случай на повреда.
Изпълнението на указанията в това упътване е в интерес на потребителите и е едно
от нормативните изисквания.
• Това упътване е съставна част от уреда. Трябва да се съхранява и в случай на
промяна на собственика /ползвателя/, трябва да придружава уреда, ако се наложи
бойлерът да се демонтира.
• Внимателно прочетете упътването. Това ще Ви помогне да осигурите безопасен
монтаж, употреба и подръжка на Вашия уред.
• Инсталирането на уреда е за сметка на клиента и трябва да бъде извършено от
упълномощен техник в съответсвтие с това упътване.
Съдържание:
І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
V. МОНТАЖ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VІ. РАБОТА С УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VІІ. ВАЖНИ ПРАВИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VІІІ. ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200