Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 99

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
6.
Не свързвайте захранващия източник към
USB порта. USB портът е предназначен
само за зареждане на устройства с по-ниско
напрежение. Винаги поставяйте капачката
на USB порта, когато не зареждате устрой-
ства за по-ниско напрежение. В противен
случай съществува опасност от пожар.
7.
Презареждайте само със зарядното устрой-
ство, което е посочено от производителя.
Зарядно устройство, което е подходящо за
едни акумулаторни батерии, може да съз-
даде риск от пожар, ако се използва с други
акумулаторни батерии.
8.
Използвайте уреда само с акумулаторни
батерии, предназначени конкретно за него.
Използването на други акумулаторни батерии
може да създаде риск от нараняване и пожар.
9.
Когато акумулаторните батерии не се
използват, ги дръжте далече от други
метални предмети като кламери, монети,
ключове, пирони, винтове или други дребни
такива, които могат да дадат накъсо изво-
дите им. Закъсяването на изводите на акуму-
латорна батерия може да предизвика изгаря-
ния или пожар.
10. При грубо манипулиране е възможно
изхвърляне на течност от батериите;
избягвайте контакт с тях. При случайно
докосване изплакнете с вода. Ако течност
попадне в очите, потърсете допълнително
и медицинска помощ. Изхвърлената от бате-
рията течност може да предизвика възпаления
или изгаряния.
11.
Не използвайте батерия или уреда, който би
се използвал с батерията, ако са повредени
или модифицирани. Повредените или моди-
фицирани батерия или уред може да проявяват
непредвидимо поведение, което да доведе до
пожар, експлозия или опасност от нараняване.
12. Не излагайте батерията на огън или преко-
мерна температура. Излагането на огън или
температура над 130 °C може да доведе до
експлозия.
13. Спазвайте всички инструкции за зареждане
и не зареждайте батерията извън темпера-
турния диапазон, посочен в инструкциите.
Неправилното зареждане или зареждането при
температура извън посочения диапазон може
да повреди батерията и да повиши опасността
от пожар.
14. Сервизното обслужване трябва да се
извършва от квалифициран техник, който
ползва само оригинални резервни части.
Така ще осигурите поддържането на безопас-
ността на продукта.
15. Не променяйте и не опитвайте да поправяте
уреда или батерията, освен според указа-
ното в инструкциите за ползване и грижи.
Важни инструкции за безопасност
за акумулаторната батерия
1.
Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното
устройство за батериите, (2) за батериите и
(3) за използващия батериите продукт.
Не разглобявайте и не променяйте акуму-
2.
латорната батерия. Това може да предизвика
пожар, прегряване или взрив.
Ако мощността на машината намалее много,
3.
веднага спрете да работите. Това може да
доведе до риск от прегряване, до възможни
изгаряния и даже до експлозии.
4.
Ако в очите ви попадне електролит, изплак-
нете ги с чиста вода и веднага потърсете
лекарска помощ. Това може да доведе до
загуба на зрението ви.
5.
Не давайте на късо акумулаторните
батерии:
Не докосвайте клемите с проводими
(1)
материали.
Избягвайте съхраняването на акумула-
(2)
торните батерии в контейнер с други
метални предмети като пирони, монети
и други подобни.
Не излагайте акумулаторните батерии
(3)
на вода или дъжд.
Закъсяването на акумулаторна батерия
може да доведе до протичане на много
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.
6.
Не съхранявайте и не използвайте инстру-
мента и акумулаторните батерии на места,
където температурата може да достигне или
надмине 50 °C (122 °F).
7.
Не изгаряйте акумулаторните батерии
даже и ако те са сериозно повредени или
напълно износени. Акумулаторната батерия
може да експлодира в огън.
8.
Не забивайте пирони, не режете, не смач-
квайте, не хвърляйте, не изпускайте и не
удряйте в твърд предмет акумулаторната
батерия. Това поведение може да предизвика
пожар, прегряване или взрив.
Не използвайте повредени акумулаторни
9.
батерии.
10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-
торни батерии са обект на изискванията на
законодателството за опасни стоки.
При търговски превози, напр. от трети страни,
спедитори, трябва да се спазват специални
изисквания за опаковане и етикетиране.
За подготовка на артикула, който трябва да
бъде изпратен, е необходима консултация с
експерт по опасните материали. Моля, спаз-
вайте и евентуално по-подробните национални
разпоредби.
Залепете с лента или покрийте откритите кон-
такти и опаковайте акумулаторната батерия по
такъв начин, че да не може да се премества в
опаковката.
99 БЪЛГАРСКИ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents