Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 54

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
10. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan
det lekke væske fra batteriet. Unngå kontakt
med væsken. Hvis du kommer i kontakt med
batterivæsken, må du skylle med vann. Hvis
du får batterivæske i øynene, må du i tillegg
oppsøke lege. Væske som kommer ut av batte-
riet, kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
11.
Ikke bruk et batteri eller apparatet med det
aktuelle batteriet hvis de er skadet eller endret
på. Batterier eller apparater som er skadet eller
endret på kan oppføre seg upålitelig og medføre
brann, eksplosjon eller fare for personskader.
12. Et batteri må ikke utsettes for ild eller for høy
temperatur. Ild eller en temperatur over 130 °C
kan forårsake en eksplosjon.
13. Følg alle ladeinstruksjoner, og ikke lad batte-
riet utenfor temperaturområdet som er angitt i
instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer
utenfor det angitte området, kan skade batteriet og
øke faren for brann.
14. La en kvalifisert reparatør utføre service, og
se til at vedkommende kun bruker originale
reservedeler. Dette vil opprettholde sikkerheten til
produktet.
15. Ikke endre på eller forsøk å reparere apparatet
eller batteriet, med unntak av det som er angitt
i instruksjonene for bruk og stell.
Viktige sikkerhetsanvisninger for
batteriinnsats
Før du begynner å bruke batteriet, må du lese
1.
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1)
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet
batteriet skal brukes i.
2.
Ikke demonter eller tukle batteriet. Det kan føre
til brann, overoppheting eller eksplosjon.
Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må
3.
du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4.
Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle
dem med store mengder rennende vann og
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell
kan føre til varig blindhet.
5.
Ikke kortslutt batteriet:
De kan være ekstremt varme og du kan
(1)
brenne deg.
(2)
Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.
(3)
Ikke la batteriet komme i kontakt med
vann eller regn.
En kortslutning av batteriet kan føre til et
kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige
forbrenninger og til og med til at batteriet går
i stykker.
Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet
6.
på steder hvor temperaturen kan komme opp i
eller overskride 50 °C.
Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det
7.
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan
eksplodere hvis det begynner å brenne.
8.
Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller
miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjen-
stand mot batteriet. En slik oppførsel kan føre til
brann, overoppheting eller eksplosjon.
9.
Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjen-
stand for krav om spesialavfall.
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter
eller speditører, må spesielle krav om pakking og
merking følges.
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en
ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til
muligheten for mer detaljerte nasjonale bestem-
melser.
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne
kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at
den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11.
Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den
ut av verktøyet og avhende den på et sikkert
sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig
av batterier.
12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert
av Makita. Montere batteriene i produkter som
ikke er konforme kan føre til brann, overheting
eller elektrolyttlekkasje.
13. Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre
periode, må batteriet tas ut av verktøyet.
14. Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og
før til brannskader. Vær forsiktig med håndte-
ringen av varme batterier.
15. Ikke berører terminalen på verktøyet rett
etter bruk, da den kan bli varm og forårsake
brannskader.
16. Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i
terminalene, hullene og sporene i batteriet.
Det kan føre til dårlig ytelse eller at verktøyet eller
batteriet slutter å fungere.
17. Med mindre verktøyet støtter bruk nær en
høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes
nær en høyspent strømlinje. Det kan føre til en
funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter
å fungere.
18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
FORSIKTIG:
batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller
som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at
batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader
og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien
for Makita-verktøyet og -laderen.
Tips for å opprettholde maksimal
batterilevetid
1.
Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet.
Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteri-
innsatsen når du merker at effekten reduseres.
2.
Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet.
Overopplading forkorter batteriets levetid.
Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C.
3.
Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
54 NORSK
Bruk kun originale Makita-

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents