Opis Części - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
15. Nie należy dotykać styku narzędzia bezpośred-
nio po jego użyciu, ponieważ może on być na
tyle gorący, że spowoduje oparzenia.
16. Nie należy dopuszczać, aby wióry, kurz lub
błoto gromadziły się na stykach, w otworach
i rowkach akumulatora. Może to spowodować
obniżenie wydajności lub uszkodzenie narzędzia
lub akumulatora.
17. Jeśli narzędzie nie jest przeznaczone do
użytku w pobliżu linii wysokiego napięcia,
nie należy korzystać z akumulatora w ich
sąsiedztwie. Może to spowodować nieprawidło-
wości w działaniu lub uszkodzenie narzędzia lub
akumulatora.
18. Przechowywać akumulator w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci.
ZACHOWAĆ NINIEJSZE
INSTRUKCJE.
PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal-
nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie-
oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub
akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może
spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia
ciała oraz zniszczenie mienia. Stanowi to również
naruszenie warunków gwarancji firmy Makita doty-
czących narzędzia i ładowarki.
Wskazówki dotyczące zacho-
wania maksymalnej trwałości
akumulatora
1.
Akumulator należy naładować zanim zostanie
do końca rozładowany. Po zauważeniu spadek
mocy narzędzia należy przerwać pracę i nała-
dować akumulator.
2.
Nie wolno ładować powtórnie w pełni nałado-
wanego akumulatora. Przeładowanie akumula-
tora skraca jego trwałość.
3.
Akumulator należy ładować w temperaturze
pokojowej w przedziale 10–40°C (50–104°F). W
przypadku gorącego akumulatora przed przy-
stąpieniem do ładowania należy poczekać, aż
ostygnie.
4.
Jeśli akumulator nie jest używany, należy go
wyjąć z narzędzia lub ładowarki.
5.
Akumulatory niklowo-wodorkowe należy nała-
dować po okresie długiego nieużytkowania
(dłuższego niż sześć miesięcy).
OPIS CZĘŚCI
Ten uchwyt może być używany z następującymi kurt-
kami/kamizelkami wentylowanymi oraz ogrzewanymi
kurtkami/kamizelkami/kocami firmy Makita.
► Rys.1
Grupa
A
Wentylowana kurtka/kamizelka:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Ogrzewana kurtka/kamizelka/ogrzewany koc:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Wentylowana kurtka/kamizelka:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Wskaźnik poziomu zasilania
Podczas użytkowania kurtki/kamizelki wentylowanej
wyświetlany jest poziom zasilania.
WSKAZÓWKA: W przypadku użytkowania kurtek/
kamizelek wentylowanych wymienionych powyżej w
grupie A wskaźnik poziomu zasilania 4 nie włączy się,
ponieważ zamontowane w nich wentylatory są wypo-
sażone w sterowanie 3-stopniowe.
WSKAZÓWKA: W przypadku użytkowania ogrze-
wanej kurtki/kamizelki/koca ogrzewanego włączy się
tylko wskaźnik poziomu zasilania 4.
2.
Przycisk zasilania
Aby włączyć, należy włożyć akumulator, a następnie
nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do czasu, aż
włączy się wskaźnik poziomu zasilania.
Aby zmienić poziom zasilania wentylowanej kurtki/kami-
zelki, należy nacisnąć przycisk zasilania bardzo krótko,
kiedy zasilanie jest włączone.
Aby wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania do czasu, aż wskaźnik poziomu zasilania
wyłączy się.
WSKAZÓWKA: Aby zmienić ciepło ogrzewanej
kurtki/kamizelki/ogrzewanego koca, należy nacisnąć
przycisk na ogrzewanej kurtce/kamizelce/ogrzewa-
nym kocu po włączeniu zasilania.
3.
Gniazdo zasilania
Należy podłączyć przewód kurtki/kamizelki/koca lub
przewód zasilacza.
4.
Przewód zasilacza wentylowanej kurtki/kami-
zelki (wyposażenie dodatkowe)
Przewodu zasilacza należy używać w przypadku pro-
duktów wymienionych w grupie A powyżej.
5.
Przewód zasilacza ogrzewanej kurtki/kami-
zelki/ogrzewanego koca (wyposażenie dodatkowe)
Przewodu zasilacza należy używać w przypadku pro-
duktów wymienionych w grupie A powyżej.
75 POLSKI
Model

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents