Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 55

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
4.
Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av
verktøyet eller laderen.
5.
Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en
lang stund (over seks måneder).
DELEBESKRIVELSE
Denne holderen kan brukes til følgende viftejakke/-vest
og oppvarmet jakke/vest/teppe fra Makita.
► Fig.1
Gruppe
A
Viftejakke/-vest:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Oppvarmet jakke/vest/teppe:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Viftejakke/-vest:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikator for effektnivå
Effektnivået vises når du bruker en viftejakke/-vest.
MERK: Hvis du bruker viftejakkene/-vestene i
gruppe A som er oppgitt over, vil ikke indikatoren for
effektnivå 4 lyse fordi vifteenhetene benytter 3-trinns
kontroll.
MERK: Hvis du bruker oppvarmet jakke/-vest/-teppe,
vil kun indikatoren for effektnivå 4 lyse.
2.
Strømknapp
Slå på ved å sette i batteriet og trykke på og holde inne
strømknappen til indikatoren for effektnivå lyser.
Endre effektnivå for viftejakke/-vest ved å trykke kort på
strømknappen mens strømmen er på.
Slå av ved å trykke på og holde inne strømknappen til
indikatoren for effektnivå slår seg av.
MERK: Endre varmen til oppvarmet jakke/vest/teppe
ved å trykke på knappen på oppvarmet jakke/vest/
teppe når de er slått på.
3.
Strømkontakt
Koble kabelen fra jakken/vesten/teppet eller
adapterkabelen.
4.
Adapterkabel for viftejakke/-vest (ekstrautstyr)
Bruk adapterkabel når du bruker produktene i gruppe A
som er oppgitt over.
5.
Adapterkabel for oppvarmet jakke/vest/teppe
(valgfritt tilbehør)
Bruk adapterkabel når du bruker produktene i gruppe A
som er oppgitt over.
6.
Strømledning for jakke/vest/teppe
Koble til den aktuelle adapterkabelen for viftejakke/-vest
eller oppvarmet jakke/vest/teppe for produktene i
gruppe A som er oppgitt over.
Koble til strømkontakten til batteriholderen for produk-
tene i gruppe B som er oppgitt over.
Modell
MERK: Kontaktens form og plassering kan variere
avhengig av jakken/vesten/teppet.
7.
Batteri (ekstrautstyr)
Sett batteriet inn i holderen, og skyv det helt inn til det
klikker på plass.
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Sette inn eller ta ut batteriet
FORSIKTIG:
patronen i et fast grep når du monterer eller tar ut
batterikassetten. Hvis du ikke holder batteriholderen
og batterikassetten godt fast, kan du miste grepet, og
dette kan føre til skader på batteriholderen og batteri-
kassetten og/eller personskader.
FORSIKTIG:
ut batteriet.
► Fig.2: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats
4. Batteriholder
Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen
på batteriet på linje med sporet i huset og skyve bat-
teriet på plass. Sett inn batterikassetten og skyv den
helt inn, til den klikker på plass. Hvis du kan se den
røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke
fullstendig låst.
For å ta ut batteriet må du føre den ut av batteriholderen
mens du trykker på knappen foran på kassetten.
FORSIKTIG:
inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger
er synlig. Ellers kan batteriet falle ut av batterihol-
deren og skade deg eller andre som oppholder seg i
nærheten.
FORSIKTIG:
batteriet. Hvis batterikassetten ikke glir lett inn, er det
fordi det ikke settes inn på riktig måte.
Påsetting av batteriholderen
Du kan henge batteriholderen på beltet.
For å forhindre at batteriholderen i faller ned ved et
uhell, fest en strop som bruker stroppehullet og sikre
den.
► Fig.3: 1. Stropphull
Batteriholderen har en funksjon som forhindrer at den
faller i bakken. Ved fjerning av batteriholderen fra beltet,
trekk batteriholderen opp mens du presser på knappen
for opplåsing.
► Fig.4: 1. Åpneknapp
55 NORSK
Hold batteriholderen og batteri-
Slå alltid av enheten før du tar
Batteriet må alltid settes helt
Ikke bruk makt når du setter inn

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents