Drošības Brīdinājumi - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi)
SPECIFIKĀCIJAS
Modelis
Nominālais spriegums
Akumulatora kasetne
USB strāvas apgādes
pieslēgvieta
Izmēri (G × P × A)
Neto svars
Dažas no iepriekš norādītajām akumulatora kasetnēm var nebūt pieejamas atkarībā no jūsu mītnes reģiona.
BRĪDINĀJUMS:
kasetņu izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.
Simboli
Izstrādājumam tiek izmantoti daži no tālāk norādītajiem
simboliem. Pirms izmantošanas pārliecinieties, vai
pareizi izprotat to nozīmi.
Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Tikai ES valstīm
Ni-MH
Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāv-
Li-ion
daļas, elektrisko un elektronisko iekārtu,
akumulatoru un bateriju atkritumi var
negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka
veselību.
Elektroierīces, elektroniskās ierīces un
akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumiem, aku-
mulatoriem un baterijām, kā arī akumula-
toru un bateriju atkritumiem un šīs direk-
tīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem
elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju
un akumulatoru atkritumi ir jāglabā atse-
višķi un jānogādā uz sadzīves atkritumu
dalītās savākšanas vietu, ievērojot attiecī-
gos vides aizsardzības noteikumus.
Par to liecina uz iekārtas redzams simbols
ar pārsvītrotu atkritumu konteineru uz
riteņiem.
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
BRĪDINĀJUMS:
izlasiet Makita izstrādājuma lietošanas rokasgrā-
matu, kurš tiks izmantots ar šo ierīci.
BRĪDINĀJUMS:
Makita norādītajiem izstrādājumiem. Izmantojot
šo ierīci kopā ar nesaderīgiem izstrādājumiem,
var rasties aizdegšanās, pārmērīgs karstums,
eksplozija vai elektrolīta noplūde.
TD00000111
Akumulatoru turētājs LXT akumulatora kasetnei
Līdzstrāva 14,4 V
Līdzstrāva 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes. Cita tipa akumulatora
Pirms izmantošanas noteikti
Izmantojiet šo ierīci tikai ar
Akumulatoru turētājs CXT akumulatora kasetnei
Līdzstrāva 5 V, 2,4 A, A tips
Elektriskā drošība
Neņemiet vadu un akumulatoru ar mitrām vai
1.
taukainām rokām.
2.
Nelietojiet bojātu USB kabeli.
3.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad neizmantojiet
vadu nešanai, neraujiet aiz tā, neraujiet vadu,
lai to atvienotu. Sargājiet vadu no karstuma,
eļļām un asām malām.
4.
Ja tiek izmantota akumulatora jauda, nodroši-
niet, lai nebūtu kādu nepievienotu vadu. Mazi
bērni varētu ielikt mutē strāvai pieslēgtu spraudni
un gūt savainojumus.
5.
Neievietojiet USB strāvas apgādes pieslēg-
vietā naglas, stieples vai citus priekšmetus.
Tādējādi var veidoties īsslēgums, kas var izraisīt
dūmus vai aizdegšanos.
6.
Nepievienojiet USB pieslēgvietai strāvas
avotu. USB pieslēgvieta ir paredzēta tikai
zemsprieguma ierīču uzlādei. Ja USB pieslēg-
vietā netiek uzlādētas zemsprieguma ierīces,
vienmēr uzlieciet tai vāciņu. Pretējā gadījumā ir
aizdegšanās risks.
7.
Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādīto
lādētāju. Vienam akumulatoru tipam paredzēta
lādētāja izmantošana cita tipa akumulatoru
uzlādei var radīt aizdegšanās draudus.
8.
Izmantojiet ierīces tikai ar paredzētajiem aku-
mulatoriem. Cita tipa akumulatoru izmantošana
var radīt traumu un aizdegšanās bīstamību.
9.
Kamēr akumulators netiek izmantots, neturiet
to blakus metāla priekšmetiem, piemēram,
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm un citiem nelieliem metāla priekšme-
tiem, kas var savienot izvadus. Akumulatora
spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai
aizdegšanos.
61 LATVIEŠU
TD00000110
Maks. līdzstrāva 10,8 V–12 V
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents