Beschrijving Van De Onderdelen - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond
vast komt te zitten op/in de aansluitpunten,
openingen en groeven van de accu. Dit kan
leiden tot slechte prestaties of een defect van het
gereedschap of de accu.
17. Behalve indien gebruik van het gereedschap
is toegestaan in de buurt van hoogspannings-
leidingen, mag u de accu niet gebruiken in
de buurt van een hoogspanningsleiding. Dit
kan leiden tot een storing of een defect van het
gereedschap of de accu.
18. Houd de accu uit de buurt van kinderen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
LET OP:
Gebruik uitsluitend originele Makita
accu's. Het gebruik van niet-originele accu's, of
accu's die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu
ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroor-
zaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita
op het gereedschap en de lader van Makita.
Tips voor een maximale levens-
duur van de accu
1.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen
is. Stop het gebruik van het gereedschap en
laad de accu op telkens wanneer u vaststelt
dat het vermogen van het gereedschap is
afgenomen.
Laad een volledig opgeladen accu nooit
2.
opnieuw op. Te lang opladen verkort de
levensduur van de accu.
Laad de accu op bij een omgevingstempera-
3.
tuur tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme
accu afkoelen alvorens hem op te laden.
Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u
4.
hem vanaf het gereedschap of de lader.
5.
Laad de accu op als u deze gedurende een
lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat
gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE
ONDERDELEN
Deze houder kan worden gebruikt voor de vol-
gende ventilatorjas/-bodywarmer en verwarmde jas/
bodywarmer/deken.
► Fig.1
Groep
A
Ventilatorjas/-bodywarmer:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Verwarmde jas/bodywarmer/dekken:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Ventilatorjas/-bodywarmer:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
Model
1.
Vermogensniveau-indicator
Bij gebruik van een ventilatorjas/-bodywarmer, wordt
het vermogensniveau weergegeven.
OPMERKING: Als u een ventilatorjas/-bodywarmer
uit de bovenvermelde groep A gebruikt, zal vermo-
gensniveau 4 niet branden omdat de ventilatoreen-
heid daarvan een 3-traps regeling heeft.
OPMERKING: Als u een verwarmde jas/bodywarmer/
deken gebruikt, zal alleen vermogensniveau-indicator
4 branden.
2.
Aan-uitknop
Om in te schakelen, brengt u de accu aan en houdt u de
aan-uitknop ingedrukt tot de vermogensniveau-indicator
brandt.
Om het vermogensniveau van de ventilatorjas/-body-
warmer te veranderen, drukt u kort op de aan-uitknop
terwijl deze is ingeschakeld.
Om uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt
tot de vermogensniveau-indicator uitgaat.
OPMERKING: Om de warmtestand van de ver-
warmde jas/bodywarmer/deken te veranderen, drukt
u op de knop op de verwarmde jas/bodywarmer/
deken terwijl deze is ingeschakeld.
3.
Aansluiting
Sluit de kabel vanaf de jas/bodywarmer/deken of de
adapterkabel hierop aan.
4.
Adapterkabel voor ventilatorjas/-bodywarmer
(optioneel accessoire)
Gebruik de adapterkabel voor producten uit de boven-
vermelde groep A.
5.
Adapterkabel voor verwarmde jas/bodywar-
mer/deken (optioneel accessoire)
Gebruik de adapterkabel voor producten uit de boven-
vermelde groep A.
6.
Netsnoer van de jas/bodywarmer/deken
Sluit op de producten uit de bovenvermelde groep A de
geschikte adapterkabel voor de ventilatorjas/-bodywar-
mer of de verwarmde jas/bodywarmer/deken aan.
Sluit de producten uit de bovenvermelde groep B aan
op de aansluiting van de accuhouder.
OPMERKING: De vorm en plaats van de aansluiting
verschilt afhankelijk van uw jas/bodywarmer/deken.
7.
Accu (optioneel accessoire)
Steek de accu helemaal in de houder tot hij wordt ver-
grendeld met een zacht klikgeluid.
26 NEDERLANDS

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents