Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 37

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
11.
Brug ikke et batteri eller apparatet, der skal
anvendes med batteriet, hvis de er modificeret
eller beskadiget. Et beskadiget eller modificeret
batteri eller apparat kan udvise en uforudsigelig
adfærd, der kan resultere i brand, eksplosion eller
risiko for personskade.
12. Udsæt ikke en batteripakke for ild eller høj
temperatur. Udsættelse for ild eller en temperatur
over 130° C kan forårsage eksplosion.
13. Følg alle instruktioner til opladningen og oplad
ikke batteripakken uden for det temperaturin-
terval, der er angivet i instruktionerne. Forkert
opladning eller temperaturer uden for det speci-
ficerede område kan beskadige batteriet og øge
brandrisikoen.
14. Lad service udføres af en kvalificeret reparatør
kun ved brug af identiske reservedele. Dette vil
sikre, at produktets sikkerhed opretholdes.
15. Undlad at modificere eller forsøge på at repa-
rere apparatet eller batteripakken, undtagen
som angivet i instruktionerne for brug og
vedligeholdelse.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
akkuen
1.
Læs alle instruktioner og advarselsmærkater
på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.
2.
Adskil eller ændr ikke akkuen. Det kan mulig-
vis resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.
3.
Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning,
forbrændinger og endog eksplosion.
4.
Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene,
skal De straks skylle den ud med rent vand og
derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat
fald kan De miste synet.
Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
5.
slutte akkuen:
(1)
Rør ikke ved terminalerne med noget
ledende materiale.
(2)
Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal,
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3)
Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan forårsage en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog værktøjstop.
6.
Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen
på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå
eller overstige 50 °C.
7.
Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8.
Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke
akkuen og stød ikke akkuen mod en hård gen-
stand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.
9.
Anvend ikke en beskadiget akku.
10. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrørende farligt gods.
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal særlige krav til forpakning
og mærkning overholdes.
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også
eventuel mere detaljeret national lovgivning.
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batte-
riet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i
pakningen.
11.
Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra
maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted.
Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen
af batterier.
12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres
i ikke-kompatible produkter, kan det medføre
brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af
elektrolyt.
13. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere
tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra
maskinen.
14. Akkuen kan muligvis under og efter brug være
varm, hvilket kan forårsage forbrændinger
eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpas-
selig med håndtering af varme akkuer.
15. Rør ikke terminalen på maskinen straks efter
brug, da den bliver varm nok til at forårsage
forbrændinger.
16. Sørg for at spåner, støv eller jord ikke sætter
sig fast inde i terminalerne, hullerne og rillerne
på akkuen. Det kan muligvis medføre dårlig
ydelse eller nedbrud af maskinen eller akkuen.
17. Medmindre maskinen understøtter brugen i
nærheden af elektriske højspændingslednin-
ger, skal du ikke anvende akkuen i nærheden
af elektriske højspændingsledninger. Det kan
muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af
maskinen eller akkuen.
18. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
GEM DENNE BRUGSANVISNING.
FORSIGTIG:
fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller
batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre
brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.
Tips til opnåelse af maksimal
akku-levetid
1.
Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De
bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.
2.
Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
3.
40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle
af, inden den oplades.
Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne
4.
den fra maskinen eller opladeren.
5.
Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
længere tid (mere end seks måneder).
37 DANSK
Brug kun originale batterier

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents