Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 79

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
8.
A készülékeket kizárólag a meghatározott
akkumulátorokkal használja. Egyéb akkumulá-
torok használata sérülést vagy tüzet okozhat.
9.
Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa
távol a többi fémtárgytól, például iratkapcsok-
tól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavarok-
tól vagy egyéb olyan apró fémtárgyaktól, ame-
lyek összeköttetést hozhatnak létre a pólusok
között. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
10. Helytelen működtetés esetén az akkumulátor-
ból folyadék kerülhet ki; kerülje az ezzel való
érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe
kerülne a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Ha a
folyadék szemébe jut, azonnal forduljon orvos-
hoz segítségért. Az akkumulátorból származó
folyadék irritációt és égéseket okozhat.
11.
Ne használja az akkumulátort, illetve az aku-
mulátorral használandó készüléket, ha sérült
vagy módosították. A sérült vagy módosított
akkumulátor vagy készülék váratlan módon visel-
kedhet, melynek következtében tüzet, robbanást
vagy sérülést okozhat.
12. Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak vagy
túlzott hőhatásnak. A tűz hatása és a 130 °C
feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
13. A töltésre vonatkozó minden utasítást tartson
be, ne töltse az akkumulátort az utasításokban
megadott hőmérséklettartományon kívül. A
nem megfelelő módú és nem megfelelő hőmér-
sékleten történő töltés az akkumulátor károsodá-
sával járhat, valamint tüzet okozhat.
14. A szervizelést bízza eredeti pótalkatrészeket
használó képzett javítószemélyzetre. Ezzel biz-
tosítja, hogy a készülék biztonsága fennmaradjon.
15. Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a
készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a
használati és karbantartási utasításban feltün-
tetett eseteket.
Fontos biztonsági utasítások az
akkumulátorra vonatkozóan
Az akkumulátor használata előtt tanulmá-
1.
nyozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumu-
látoron (2) és az akkumulátorral működtetett
terméken (3) olvasható összes utasítást és
figyelmeztető jelzést.
2.
Ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulá-
tort. Tüzet, túlzott hőt vagy robbanást okozhat.
Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal
3.
hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés,
esetleges égések és akár robbanás veszélyé-
vel is járhat.
4.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítsé-
get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
Ne zárja rövidre az akkumulátort:
5.
(1)
Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan
vezető anyagokkal.
(2)
Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.
(3)
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
esőnek.
Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerőssé-
get, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghi-
básodást is okozhat.
6.
Ne tárolja és használja a szerszámot vagy az
akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).
7.
Ne égesse el az akkumulátort még akkor
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen
elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben
felrobbanhat.
8.
Ne szúrja meg, ne vágja meg, ne törje össze,
ne dobja el és ne ejtse le az akkumulátort,
illetve ne üsse hozzá kemény tárgyhoz. Az
ilyen magatartás tüzet, túlzott hőt vagy robbanást
okozhat.
9.
Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A készülékben található lítium-ion akkumuláto-
rokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírá-
sok vonatkoznak.
A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb.
által történő szállítása esetén minden esetben
tartsa szem előtt a csomagoláson és a címkén
található speciális követelményeket.
A termék szállításra történő felkészítése esetén
vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal
foglalkozó szakemberrel. Kérjük, hogy az eset-
legesen szigorúbb nemzeti előírásokat is vegye
figyelembe.
Ragassza le a kiálló érintkezőket, illetve oly
módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolásban.
11.
Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki
azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biz-
tonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaní-
tásakor tartsa be a helyi előírásokat.
12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg-
jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu-
látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás-
hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
13. Ha a szerszám hosszabb ideig nincs hasz-
nálatban, az akkumulátort ki kell venni a
szerszámból.
14. Használat közben és után az akkumulátor
felforrósodhat, ami égési sérülést vagy ala-
csony hőmérsékletű égési sérülést okozhat.
Figyeljen oda a forró akkumulátor kezelésére.
15. Ne érintse meg közvetlenül a szerszám érintke-
zőjét, mert elég forró lehet ahhoz, hogy égési
sérüléseket okozzon.
16. Ne engedje, hogy forgács, por vagy sár tapad-
jon az akkumulátor érintkezőire, lyukaiba és
hornyaiba. Az a szerszám vagy az akkumulátor
gyenge teljesítményét vagy meghibásodását
okozhatja.
17. Hacsak a szerszám nem támogatja a nagyfe-
szültségű elektromos vezetékek közelében tör-
ténő használatot, ne használja az akkumulátort
nagyfeszültségű elektromos vezetékek köze-
lében. Az a szerszám vagy az akkumulátor hibás
működését vagy meghibásodását okozhatja.
18. Tartsa távol a gyermekektől az akkumulátort.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT.
79 MAGYAR

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents