Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 87

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
8.
Zařízení používejte pouze s výslovně určenými
akumulátory. Použití jiných akumulátorů může
vyvolat nebezpečí zranění a požáru.
9.
Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej
mimo dosah jiných kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hře-
bíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty,
které mohou propojit svorky akumulátoru.
Zkratování svorek akumulátoru může způsobit
popáleniny nebo požár.
10. Při hrubém zacházení může z akumulátoru
uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním.
Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte
zasažené místo vodou. Pokud elektrolyt
zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc.
Elektrolyt uniklý z akumulátoru může způsobit
podráždění nebo popálení pokožky.
11.
Nepoužívejte akumulátor ani zařízení, které
má být s akumulátorem použito, jestliže jsou
poškozené nebo nějak upravené. U poškoze-
ného nebo upraveného akumulátoru či zařízení
může dojít k neočekávanému chování, které
může mít za následek požár, výbuch nebo riziko
poranění.
12. Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým
teplotám. Při vystavení žáru ohně nebo teplotám
nad 130 °C může dojít k výbuchu.
13. Postupujte dle pokynů pro nabíjení a akumu-
látor nenabíjejte mimo teplotní rozsah speci-
fikovaný v pokynech. Nesprávné nabíjení při
teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit
akumulátor a zvýšit riziko požáru.
14. Výrobek nechte opravovat kvalifikovaným
pracovníkem s použitím výhradně identických
náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpeč-
nosti výrobku.
15. Nesnažte se zařízení či akumulátor nijak upra-
vovat nebo opravovat s výjimkou postupů,
které jsou uvedeny v návodu k použití
a údržbě.
Důležitá bezpečnostní upozornění
pro akumulátor
1.
Před použitím akumulátoru si přečtěte
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku využí-
vajícím akumulátor.
2.
Nerozebírejte akumulátor ani do něj nijak
nezasahujte. Může dojít k požáru, nadměrnému
zahřátí nebo výbuchu.
3.
Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumu-
látoru, přerušte okamžitě práci. V opačném
případě existuje riziko přehřívání, popálení
nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem,
vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhle-
dejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě
zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
(1)
materiálem.
Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými
(2)
kovovými předměty, jako jsou hřebíky,
mince, apod.
(3)
Nevystavuje akumulátor vodě a dešti.
Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok
proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce
i poruchu.
6.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumu-
látor na místech, kde může teplota překročit
50 °C (122 °F).
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážně
poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor
může v ohni vybuchnout.
8.
Akumulátor nesmí být proražen hřebíkem,
řezán, drcen, házen či upuštěn na zem, ani
nesmí dojít k nárazu tvrdého předmětu do něj.
Taková situace může způsobit požár, nadměrné
zahřátí či výbuch.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. Obsažené lithium-iontové akumulátory pod-
léhají právním požadavkům na nebezpečné
zboží.
V případě komerční přepravy například externími
dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na
balení a značení.
Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace
s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte
také případné podrobnější národní předpisy.
Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak
zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení
nemohly pohybovat.
Při likvidaci akumulátoru jej vyjměte z nářadí
11.
a zlikvidujte jej na bezpečném místě. Při likvi-
daci akumulátoru postupujte podle místních
předpisů.
12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe-
cifikovanými společností Makita. Instalace
akumulátoru do nevyhovujících výrobků může
způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo
únik elektrolytu.
13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné
z něj akumulátor vyjmout.
14. Během a po použití se může akumulátor
zahřát, což může způsobit popáleniny nebo
podráždění. Při manipulaci s horkými akumu-
látory dávejte pozor.
15. Nedotýkejte se koncovky na nářadí ihned po
použití, protože ta může být horká a způsobit
popáleniny.
16. Do koncovek, otvorů a zdířek na akumulátoru
se nesmí dostat piliny, prach nebo jiné nečis-
toty. Mohlo by tím dojít ke zhoršení výkonu nebo
poruše nářadí či akumulátoru.
17. Jestliže nářadí není zkonstruováno tak, že jej
lze používat v blízkosti vysokého elektrického
napětí, nepoužívejte akumulátor poblíž vedení
s vysokým elektrickým napětím. Mohlo by tím
dojít k poruše či selhání nářadí či akumulátoru.
18. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
UPOZORNĚNÍ:
akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo
upravených akumulátorů může způsobit explozi aku-
mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození.
Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí
a nabíječku Makita.
87 ČESKY
Používejte pouze originální

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents