Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 94

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
SHQIP (Udhëzimet origjinale)
SPECIFIKIMET
Modeli
Tensioni nominal
Kutia e baterisë
Porta USB e furnizimit
me energji
Përmasat (GJ x T x L)
Pesha neto
Disa prej kutive të baterive të renditura më lart mund të mos jenë të disponueshme në varësi të zonës ku ju
banoni.
PARALAJMËRIM:
baterisë mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.
Simbolet
Disa prej simboleve të mëposhtme përdoren për
produktin. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre
përpara përdorimit.
Lexoni manualin e përdorimit.
Vetëm për shtetet e BE-së
Ni-MH
Për shkak të pranisë së komponentëve të
Li-ion
rrezikshëm në pajisje, mbetjet e pajisjeve
elektronike dhe elektrike, akumulatorët dhe
bateritë, mund të kenë ndikim negativ në
mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.
Mos i hidhni pajisjet elektrike dhe
elektronike ose bateritë me mbetjet
shtëpiake!
Në përputhje me Direktivën Evropiane
për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe
elektronike, akumulatorët dhe bateritë,
dhe mbetjet e akumulatorëve dhe
baterive, si dhe përfshirjen e saj në ligjin
kombëtar, mbetjet e pajisjeve elektrike dhe
elektronike, akumulatorëve dhe baterive,
duhet të mbahen veçmas dhe të dorëzohen
në një pikë grumbullimi të veçantë për
mbetjet komunale, duke vepruar në
përputhje me rregulloret e mbrojtjes së
mjedisit.
Kjo tregohet nga simboli i koshit të
plehrave me kryq, të vendosur mbi pajisje.
TD00000111
Mbajtësi i baterisë për kutinë e baterisë LXT
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Përdorni vetëm kutitë e baterisë të listuara më lart. Përdorimi i kutive të tjera të
Mbajtësi i baterisë për kutinë e baterisë CXT
D.C. 5 V, 2,4 A, Lloji A
PARALAJMËRIME
SIGURIE
PARALAJMËRIM:
sigurohuni që të lexoni manualin e përdorimit të
produktit tuaj Makita që do të përdoret me këtë
pajisje.
PARALAJMËRIM:
vetëm me produktet e specifikuara nga Makita.
Përdorimi i pajisjes me produkte të papajtueshme
mund të rezultojë në zjarr, nxehtësi të lartë,
shpërthim ose rrjedhje të elektroliteve.
Siguria elektrike
1.
Mos e prekni kordonin dhe baterinë me duar të
lagura ose me yndyrë.
2.
Mos përdorni kabllo USB të dëmtuara.
3.
Mos e keqpërdorni kordonin. Mos e përdorni
kordonin për ta transportuar, për ta tërhequr
ose për ta hequr nga priza. Mbajeni kordonin
larg nxehtësisë, vajit dhe anëve të mprehta.
4.
Mos lini kordonë të shkëputur kur furnizohet
energji nga bateria. Fëmijët e vegjël mund ta
fusin në gojë spinën me energji dhe mund të
shkaktohen lëndime.
Mos fusni gozhdë, tela ose artikuj të tjerë
5.
në portën USB të furnizimit me energji.
Duke vepruar kështu mund të shkaktohet qark i
shkurtër, i cili mund të shkaktojë tym ose zjarr.
6.
Mos e lidhni burimin e energjisë me portën
USB. Porta USB përdoret vetëm për karikimin
e pajisjeve me tension të ulët. Gjithmonë
vendoseni kapakun mbi portën USB kur nuk
po karikoni një pajisje me tension të ulët.
Ndryshe, ekziston rreziku i zjarrit.
94 SHQIP
TD00000110
D.C. 10,8 V - 12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Përpara përdorimit,
Përdoreni këtë pajisje

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents