Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 104

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
8.
Uređaje upotrebljavajte isključivo s namjen-
skom i propisanom vrstom baterija. Upotreba
bilo koje druge vrste baterija može prouzročiti
ozljede i požar.
9.
Kad ih ne koristite, baterije držite podalje od
drugih metalnih predmeta poput spajalica,
kovanica, ključeva, čavala, vijaka i drugih
sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
spoj između polova. Spajanje polova baterije
može uzrokovati opekline ili požar.
10. Pod djelovanjem sile tekućina može iscuriti
iz baterije; izbjegavajte kontakt. Ako slučajno
dođe do kontakta, isperite vodom. Ako teku-
ćina dođe u dodir s očima, zatražite dodatnu
liječničku pomoć. Tekućina izbačena iz baterije
može uzrokovati nadraženost ili opekline.
11.
Bateriju ili uređaj koji će se upotrebljavati
s baterijom nemojte upotrebljavati ako su
oštećeni ili preinačeni. Oštećene ili preinačene
baterije ili uređaji mogu se neočekivano ponašati
te prouzročiti požar, eksploziju ili ozljede.
12. Bateriju nemojte izlagati plamenu ili previsokoj
temperaturi. Izlaganje plamenu ili temperaturi
višoj od 130 °C može prouzročiti eksploziju.
13. Pridržavajte se svih uputa za punjenje i
bateriju nemojte puniti izvan temperaturnog
raspona navedenog u uputama. Neispravno
punjenje ili punjenje pri temperaturama izvan
navedenog raspona mogu oštetiti bateriju i pove-
ćati opasnost od požara.
14. Radio mora servisirati kvalificirana osoba,
koristeći samo identične rezervne dijelove. Na
taj se način održava sigurnost proizvoda.
15. Nemojte mijenjati niti pokušavati popraviti ure-
đaj ili baterijski uložak osim kako je navedeno
u uputama za uporabu i održavanje.
Važne sigurnosne upute za bateriju
1.
Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i
oznake upozorenja na (1) punjaču za baterije,
(2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
2.
Nemojte rastavljati ili izmjenjivati baterijski
uložak. To može dovesti do požara, pretjeranog
zagrijavanja ili eksplozije.
3.
Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah
prestanite raditi. Može doći do pregrijavanja,
mogućih opeklina pa čak i eksplozije.
4.
Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih
čistom vodom i odmah se obratite liječniku.
Tako možete izgubiti vid.
5.
Nemojte kratko spajati bateriju:
(1)
Ne dovodite terminale u kontakt s provod-
ljivim materijalima.
Ne čuvajte bateriju u spremniku s drugim
(2)
metalnim predmetima poput čavala, kova-
nica itd.
Ne izlažite bateriju vodi ili kiši.
(3)
Kratki spoj baterije može uzrokovati velik
protok struje, pregrijavanje, moguće opekline
pa čak i kvar.
Ne držite i ne upotrebljavajte alat i baterijski
6.
uložak na mjestima gdje temperatura može
premašiti 50 °C (122 °F).
7.
Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno
oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može
eksplodirati u vatri.
8.
Nemojte zabijati čavle u baterijski uložak,
rezati ga, gnječiti, bacati ili udarati tvrdim
predmetom. Ti postupci mogu dovesti do požara,
pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
9.
Ne koristite oštećene baterije.
10. Sadržane litij-ionske baterije podliježu odred-
bama zakonskih propisa o opasnim tvarima.
Kada se radi o komercijalnom transportu koji
obavljaju npr. dobavljači ili špediteri, moraju se
poštovati posebni zahtjevi na pakiranju i ozna-
kama.
Prilikom pripreme isporuke takve stavke potražite
savjet stručnjaka za opasne tvari. Pogledajte i
moguće podrobnije nacionalne propise.
Prekrijte trakom ili zaštitite otvorene kontakte i
bateriju zapakirajte tako da se ne može pomicati
u pakiranju.
11.
Kada odlažete baterijski uložak u otpad, uklo-
nite ga iz alata i zbrinite na sigurnom mjestu.
Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za
zbrinjavanje baterija.
12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima
koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate-
rija u neprikladne proizvode može dovesti do
požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja
elektrolita.
13. Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme,
bateriju morate ukloniti iz alata.
14. Tijekom i nakon upotrebe baterijski uložak
može se zagrijati i prouzročiti opekline višeg ili
nižeg stupnja. Pažljivo rukujte vrućim baterij-
skim ulošcima.
15. Nemojte dirati priključak alata neposredno
nakon upotrebe jer se može zagrijati toliko da
prouzroči opekline.
16. Ne dopustite da krhotine, prašina ili zemlja
zapnu u priključcima, otvorima i urezima bate-
rijskog uloška. To može dovesti do neispravnog
rada ili kvara alata ili baterijskog uloška.
17. Ako alat ne podržava upotrebu u blizini visoko-
naponskih električnih vodova, nemojte upo-
trebljavati baterijski uložak u blizini a visoko-
naponskih električnih vodova. To može dovesti
do neispravnog rada ili kvara alata ili baterijskog
uloška.
18. Bateriju čuvajte podalje od djece.
ČUVAJTE OVE UPUTE.
OPREZ:
Uvijek upotrebljavajte originalne
baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi-
nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti
do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu
ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke
Makita za alat i punjač Makita.
104 HRVATSKI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents