Tehnilised Andmed - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EESTI (Originaaljuhend)

TEHNILISED ANDMED

Mudel
Nimipinge
Akukassett
USB-toiteport
Mõõtmed (P × L × K)
Netokaal
Mõned eespool loetletud akukassetid ei pruugi olla teie riigis saadaval.
HOIATUS:
Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette. Muude akukassettide kasutamine võib tekitada
vigastusi ja/või tulekahju.
Sümbolid
Toote jaoks kasutatakse mõnda järgmistest sümbolitest.
Veenduge, et oleksite enne seadme kasutamist nende
tähendusest aru saanud.
Lugege juhendit.
Ainult EL-i riikide puhul
Ni-MH
Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu
Li-ion
võivad elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed, akud ja patareid avaldada
negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste
tervisele.
Elektri- ja elektroonikaseadmeid
ega akusid ei tohi kõrvaldada koos
olmejäätmetega!
Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete, akude ja patareide ning nende
jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse üle-
võtmise kohaselt tuleb elektri- ja elektroo-
nikaseadmete, akude ja patareide jäätmed
koguda eraldi ning viia eraldiseisvasse
olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb
kooskõlas keskkonnakaitse eeskirjadega.
Sellele osutab seadmele paigaldatud
läbikriipsutatud ratastega prügikasti
sümbol.
OHUTUSHOIATUSED
HOIATUS:
Enne kasutamist lugege selle
Makita toote kasutusjuhendit, mida kavatsete
selle seadmega kasutada.
HOIATUS:
Kasutage seadet ainult Makita
heakskiidetud toodetega. Seadme kasutamine
selleks mitte ette nähtud toodetega võib põhjus-
tada süttimist, ülekuumenemist, plahvatamist või
elektrolüüdi lekkimist.
TD00000111
Akuhoidik LXT-akukassetile
Alalisvool 14,4 V
Alalisvool 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm × 78 mm × 39 mm
0,14 kg
Alalisvool 5 V, 2,4 A, tüüp A
Elektriohutus
1.
Ärge käsitsege juhet ega akut märgade ega
rasvaste kätega.
2.
Ärge kasutage kahjustatud USB-juhet.
Ärge väärkasutage juhet. Ärge kasutage juhet
3.
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumu-
sest, õlist ja teravatest servadest.
4.
Ärge jätke ühtegi juhet lahutatuks, kui aku-
toide on sisse lülitatud. Väikesed lapsed võivad
pingestatud pistiku endale suhu panna ja vigas-
tada saada.
5.
Ärge sisestage USB-toiteporti naelu, traate ega
muid esemeid. See võib tekitada lühise, mis võib
põhjustada suitsu või põlengu.
6.
Ärge ühendage toiteallikat USB-porti. USB-
port on ette nähtud ainult madalama pingega
seadmete laadimiseks. Katke USB-port alati
kattega, kui te ei laadi parasjagu madalama
pingega seadet, sest muidu esineb süttimise oht.
7.
Kasutage laadimiseks ainult tootja heaks kii-
detud laadijat. Üht tüüpi akuga kasutamiseks
sobiv laadija võib mõnda teist tüüpi akuga
kasutamisel tuua kaasa süttimisohu.
8.
Kasutage seadmeid üksnes spetsiaalselt neile
toodetud akudega. Muude akude kasutamine
võib tekitada tervisekahjustusi või tulekahju.
9.
Kui akut ei kasutata, ärge hoidke seda koos
muude metallesemetega, nagu kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid jm väiksed
metallesemed, mis võivad tekitada ühenduse
klemmide vahel. Akuklemmide lühis võib põhjus-
tada põletusi ja tulekahjuohtu.
10. Väärkasutamise tagajärjel võib akust valguda
välja vedelikku; ärge seda puudutage. Kui
olete selle vedelikuga siiski kogemata kokku
puutunud, uhtke kohta veega. Kui vedelik
on sattunud silma, minge arsti juurde. Akust
väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja
põletusi.
69 EESTI
TD00000110
Akuhoidik CXT-akukassetile
Alalisvool 10.8 V – 12 V max
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm × 61 mm × 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents