Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 83

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
8.
Zariadenia používajte iba s určeným typom
akumulátora. Pri použití akýchkoľvek iných aku-
mulátorových jednotiek vzniká riziko poranenia
alebo požiaru.
9.
Keď sa akumulátor práve nepoužíva, skladujte
ho mimo iných kovových predmetov ako
sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo
iné malé kovové predmety, ktoré by mohli
kontakty akumulátora skratovať. Skratovanie
kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
10. Pri nevhodných podmienkach môže z akumu-
látora vytekať tekutina. Nedotýkajte sa jej. Pri
náhodnom kontakte ju opláchnite vodou. Ak
kvapalina zasiahne oči, vyhľadajte lekársku
pomoc. Kvapalina, ktorá vytiekla z akumulátora,
môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
11.
Ak je akumulátor alebo zariadenie určené na
použitie s akumulátorom poškodené alebo
upravené, nepoužívajte ich. Fungovanie poško-
deného alebo upraveného akumulátora alebo
zariadenia ťažko predvídať a môžu zapríčiniť
požiar, výbuch alebo zranenie.
12. Akumulátor nevystavujte ohňu ani nadmer-
nej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad
130 °C môže spôsobiť výbuch.
13. Dodržiavajte všetky pokyny pre nabíjanie
a akumulátor nenabíjajte v prípade prekroče-
nia teplotného rozsahu uvedeného v návode.
Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách
mimo uvedeného rozsahu môže spôsobiť poško-
denie akumulátora a zvýšiť riziko požiaru.
14. Servis nechajte vykonať kvalifikovaným pra-
covníkom s použitím výhradne identických
náhradných dielov. Tým zaistíte zachovanie
bezpečnosti produktu.
15. Zariadenie ani akumulátor neupravujte ani sa
nepokúšajte opravovať, okrem postupovania
podľa pokynov na používanie a starostlivosť.
Dôležité bezpečnostné
a prevádzkové pokyny pre
akumulátor
1.
Pred použitím akumulátora si prečítajte všetky
pokyny a výstažné označenia na (1) nabíjačke
akumulátorov, (2) akumulátore a (3) produkte
používajúcom akumulátor.
Akumulátor nerozoberajte ani neupravujte.
2.
Môže to viesť k požiaru, nadmernému teplu alebo
výbuchu.
Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihneď
3.
prerušte prácu. Môže nastať riziko prehriatia,
možných popálením či dokonca explózie.
4.
V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich
vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľa-
dajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k strate
zraku.
Akumulátor neskratujte:
5.
(1)
Nedotýkajte sa konektorov žiadnym vodi-
vým materiálom.
(2)
Neskladujte akumulátor v obale s inými
kovovými predmetmi, napríklad klincami,
mincami a pod.
(3)
Akumulátor nevystavujte vode ani dažďu.
Skrat akumulátora môže spôsobiť veľký
tok prúdu, prehriate, možné popáleniny či
dokonca poruchu.
6.
Nástroj ani akumulátor neskladujte a nepou-
žívajte na miestach s teplotou presahujúcou
50 °C (122 °F).
7.
Akumulátor nespaľujte, ani keď je vážne
poškodený alebo úplne opotrebovaný.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
8.
Akumulátor neprepichujte, neprerezávajte,
nedrvte, nehádžte ani ho nenarúšajte údermi
o tvrdé predmety. Môže to viesť k požiaru, nad-
mernému teplu alebo výbuchu.
9.
Nepoužívajte poškodený akumulátor.
10. Lítium-iónové akumulátory, ktoré sú súčasťou
náradia, podliehajú požiadavkám legislatívy
o nebezpečnom tovare.
V prípade obchodnej prepravy, napr. dodanie
tretími stranami či špeditérmi, sa musia dodržiavať
špeciálne požiadavky na zabalenie a označenie.
Pred prípravou položky na odoslanie sa vyžaduje
konzultácia s odborníkom na nebezpečný mate-
riál. Taktiež treba dodržiavať potenciálne podrob-
nejšie predpisy príslušnej krajiny.
Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty
a zabaľte akumulátor tak, aby sa v balíku nemohol
voľne pohybovať.
Akumulátor pri likvidácii odstráňte z nástroja
11.
a zlikvidujte ho na bezpečnom mieste.
Akumulátor zlikvidujte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
12. Akumulátory používajte iba s výrobkami
uvedenými spoločnosťou Makita. Inštalácia
akumulátorov do nevyhovujúcich výrobkov môže
spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo
únik elektrolytov.
13. Ak sa nástroj dlhší čas nepoužíva, odstráňte
z neho akumulátor.
14. Akumulátor sa môže počas používania a po
použití zohriať, čo môže spôsobiť popáleniny
alebo popáleniny aj pri relatívne nízkej tep-
lote. Pri manipulácii s horúcimi akumulátormi
dávajte pozor.
15. Nedotýkajte sa svorky nástroja ihneď po pou-
žití, keďže sa mohla zohriať dostatočne na to,
aby spôsobila popáleniny.
16. Zabráňte zachytávaniu triesok, prachu alebo
zeminy na svorkách, otvoroch a drážkach aku-
mulátora. Môže to viesť k slabému výkonu alebo
poškodeniu nástroja alebo akumulátora.
17. Pokiaľ nástroj nepodporuje používanie v blíz-
kosti vysokonapäťových elektrických vedení,
nepoužívajte akumulátor blízko vysokona-
päťových elektrických vedení. Môže to viesť
k nesprávnemu fungovaniu alebo poškodeniu
nástroja alebo akumulátora.
18. Akumulátor držte mimo dosahu detí.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
83 SLOVENČINA

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents