Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 72

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
USB-seadmete ühendamine
ETTEVAATUST:
mis ühilduvad USB-toitepordiga. Selle juhise järgi-
mata jätmine võib tekitada akuhoidikus talitlushäireid.
TÄHELEPANU:
Enne USB-seadme ühendamist
akuhoidiku (koos akuga) külge varundage alati
USB-seadmel olevad andmed. Selle juhise järgi-
mata jätmise korral võivad andmed kaotsi minna.
TÄHELEPANU:
Akuhoidik ei pruugi kõigile
USB-seadmetele toidet anda.
TÄHELEPANU:
Kui te seda ei kasuta või olete
laadimise lõpetanud, eemaldage USB-juhe ja
sulgege kate.
Akuhoidikut (koos akukassetiga) saab kasutada USB-
seadmete välise toiteallikana.
Avage kate ja ühendage USB-juhe (pole komplektis)
akuhoidiku USB-porti. Seejärel ühendage juhtme teine
ots seadmega. Laadimise alustamiseks vajutage ja
hoidke all toitenuppu, kuni süttib võimsustaseme indi-
kaator. Laadimise peatamiseks vajutage ja hoidke all
toitenuppu, kuni võimsustaseme indikaator kustub.
► Joon.5: 1. Kate 2. USB-port
MÄRKUS: Tegelik väljundpinge erineb olenevalt
ühendatavast USB-seadmest.
MÄRKUS: Kui toitenupp on sisse lülitatud, tarbib
see akutoidet. Mittekasutamise ajal lülitage lüliti alati
välja.
MÄRKUS: Kui laete järjest mitut USB-seadet,
oodake pärast seadme laadimise lõpetamist ligikaudu
10 sekundit, enne kui alustate järgmise seadme
laadimist.
HOOLDUS
TÄHELEPANU:
Ärge kunagi kasutage ben-
siini, vedeldit, alkoholi ega muud sarnast. See
võib põhjustada luitumist, deformatsiooni või
pragunemist.
TÄHELEPANU:
Ärge peske akuhoidikut veega.
Pühkige mustus, tolm, õli, määre jne puhta kuiva
lapiga või seebivette kastetud ja välja väänatud
lapiga kestalt maha.
Hoidke seadet kohas, kus pole äärmuslikku kuu-
must, külma või niiskust.
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb
vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri-
mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes
või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada
Makita varuosi.
Ühendage ainult seadmeid,
72 EESTI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents