Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 58

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
12. Älä altista akkupakettia tulelle tai äärimmäisille
lämpötiloille. Altistus tulelle tai yli 130 °C:n läm-
pötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen.
13. Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa
akkupakettia ohjeissa määritettyjen lämpöti-
larajojen ulkopuolella. Väärin tai ohjeissa mää-
ritettyjen lämpötilarajojen ulkopuolella suoritettu
lataus voi aiheuttaa akkuvaurion ja kasvattaa
tulipalovaaraa.
14. Huollata tuote pätevällä korjaajalla vain alku-
peräisiä vastaavia varaosia käyttämällä. Näin
varmistetaan, että tuotteen turvallisuus säilyy.
15. Älä yritä muokata tai korjata laitetta tai akkupa-
kettia muutoin kuin käyttö- ja ylläpito-ohjeissa
on ohjeistettu.
Akkupakettia koskevia tärkeitä
turvaohjeita
1.
Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin
laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä
tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2.
Älä pura tai peukaloi imuria akkupakettia.
Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai
räjähdykseen.
3.
Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittä-
västi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi
olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa
räjähdys.
4.
Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lää-
kärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön
menetyksen.
5.
Älä oikosulje akkua.
Älä koske akun napoihin millään sähköä
(1)
johtavalla materiaalilla.
(2)
Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä
akkua yhdessä muiden metalliesineiden,
kuten naulojen, kolikoiden ja niin edel-
leen kanssa.
Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai
(3)
sateelle.
Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, yli-
kuumentumista, palovammoja tai laitteen
rikkoontumisen.
6.
Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia
paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een
(122 °F) tai korkeammaksi.
7.
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut.
Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
Älä naulaa, leikkaa, purista, heitä tai pudota
8.
akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä vasten.
Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuume-
nemiseen tai räjähdykseen.
9.
Älä käytä viallista akkua.
10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallis-
ten aineiden lainsäädännön vaatimukset.
Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik-
keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa
pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati-
muksia.
Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaral-
listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi
myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalli-
set määräykset
Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai
suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei
akku voi liikkua pakkauksessa.
Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se
11.
laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku
paikallisten määräysten mukaisesti.
12. Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuot-
teiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen-
sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon,
liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai
akkunestevuotoja.
13. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on
poistettava laitteesta.
14. Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja
sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi
aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja.
Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.
15. Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi käy-
tön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma
aiheuttamaan palovammoja.
16. Älä päästä lastuja, pölyä tai maata akkupaketin
liittimiin, aukkoihin ja uriin. Se voi heikentää
työkalun tai akkupaketin suorituskykyä tai johtaa
niiden rikkoutumiseen.
17. Ellei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen
lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännite-
linjojen lähellä. Se voi johtaa työkalun tai akku-
paketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
HUOMIO:
Käytä vain alkuperäisiä Makita-
akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai
mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa
akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun
ja -laturin Makita-takuun.
Vihjeitä akun käyttöiän
pidentämiseksi
Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin.
1.
Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos
huomaat työkalun tehon vähenevän.
2.
Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua
akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3.
Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C -
40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen
lataamista.
4.
Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun
sitä ei käytetä.
5.
Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään
aikaan (yli kuusi kuukautta).
58 SUOMI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents