Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 109

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
13. Доколку алатот не се користи подолг
временски период, батеријата мора да се
извади од алатот.
14. Пред и по употребата, касетата за
батеријата може да прими топлина
што може да предизвика изгореници
или изгореници од ниска температура.
Внимавајте како ракувате со жешките касети
за батерии.
15. Не допирајте го терминалот на алатот
непосредно по употребата бидејќи може
да се загрее доволно за да предизвика
изгореници.
16. Не дозволувајте деланки, прав или земја
да се заглават во терминалите, отворите
и жлебовите на касетата за батерија. Тоа
може да резултира со слаба изведба или пад
на напојувањето на алатот или касетата за
батерија.
17. Освен ако алатката не поддржува употреба
на електричните далноводи со висок
напон во близина, не користете ја касетата
за батерија во близина на електричните
далноводи со висок напон. Тоа може да
резултира со дефект или пад на напојувањето
на алатот или касетата за батерија.
18. Држете ја батеријата подалеку од деца.
ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.
ВНИМАНИЕ:
Користете само оригинални
батерии на Makita. Користењето неоригинални
батерии на Makita или батерии што се изменети
може да резултира со распукување на батеријата,
предизвикувајќи пожар, телесна повреда и
оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи
гаранцијата на Makita за алатот и полначот на
Makita.
Совети за одржување
максимален работен век на
батеријата
1.
Заменете ја касетата за батеријата пред
целосно да се испразни. Секогаш запирајте
ја работата со алатот и заменете ја касетата
за батеријата кога ќе забележите дека
алатот дава помала моќност.
Никогаш немојте да полните целосно полна
2.
касета за батерија. Прекумерното полнење
го скратува работниот век на батеријата.
3.
Полнете ја касетата за батеријата на собна
температура од 10°C - 40°C. Дозволете
загреаната касета за батерија да се олади
пред да ја ставите на полнење.
4.
Кога не ја користите касетата за батерија,
извадете ја алатот или полначот.
5.
Полнете ја касетата за батеријата доколку не
ја користите подолго време (повеќе од шест
месеци).
ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ
Овој држач може да се користи за следниве јакна/
елек со вентилатор и загреана јакна/елек/ќебе од
Makita.
► Сл.1
Група
A
Јакна/елек со вентилатор:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Загреана јакна/елек/ќебе:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Јакна/елек со вентилатор:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Индикатор за нивото на напојувањето
Кога користите јакна/елек со вентилатор, се
прикажува нивото на напојувањето.
НАПОМЕНА: Доколку користите јакни/елеци
со вентилатор во групата A наведена погоре,
индикаторот за нивото на напојувањето 4 нема да
светне бидејќи нивните вентилатори употребуваат
контрола во 3 чекори.
НАПОМЕНА: Доколку користите загреана јакна/
елек/ќебе, ќе светне само индикаторот за нивото
на напојувањето 4.
2.
Копче за напојување
За вклучување, вметнете ја касетата за батеријата
и потоа притиснете го и задржете го копчето за
напојување додека не светне индикаторот за нивото
на напојувањето.
За промена нивото на напојувањето на јакната/
елекот со вентилатор, кратко притиснете го копчето
за напојување кога напојувањето е вклучено.
За исклучување, притиснете го и задржете го
копчето за напојување додека индикаторот за
нивото на напојувањето не се исклучи.
НАПОМЕНА: За промена на топлината на
загреаната јакна/елек/ќебе, притиснете го копчето
на загреаната јакна/елек/ќебе кога се напојува.
3.
Штекер за напојување
Поврзете го кабелот од загреаната јакна/елек/ќебе
или кабелот на адаптерот.
4.
Кабел на адаптерот за јакна/елек со
вентилатор (изборен додаток)
Користете кабел на адаптерот кога ги користите
производите во групата A наведена погоре.
5.
Кабел на адаптерот за загреана јакна/елек/
ќебе (изборен додаток)
Користете кабел на адаптерот кога ги користите
производите во групата A наведена погоре.
109 МАКЕДОНСКИ
Модел

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents