Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 64

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
UZMANĪBU:
Vienmēr pilnībā ievietojiet aku-
mulatora kasetni, lai sarkanās krāsas indikators
nebūtu redzams. Pretējā gadījumā akumulatora
kasetne var nejauši izkrist no akumulatora turētāja un
radīt jums vai apkārtējiem ievainojumus.
UZMANĪBU:
Neievietojiet akumulatora
kasetni ar spēku. Ja akumulatora kasetne neiebīdās
viegli, tā nav pareizi ielikta.
Akumulatora turētāja pievienošana
Varat piekarināt akumulatora turētāju pie jostas.
Lai akumulatora turētājs nevarētu nejauši nokrist, caur
saites atveri pievienojiet saiti un nostipriniet to.
► Att.3: 1. Saites atvere
Akumulatora turētājam ir pretnokrišanas funkcija.
Noņemot akumulatora turētāju no jostas, velciet aku-
mulatora turētāju uz augšu, vienlaicīgi spiežot atbloķē-
šanas pogu.
► Att.4: 1. Atbloķēšanas poga
USB ierīču pievienošana
UZMANĪBU:
Pievienojiet tikai tādas ierīces,
kas ir saderīgas ar USB strāvas apgādes pie-
slēgvietu. Pretējā gadījumā iespējama akumulatoru
turētāja atteice.
IEVĒRĪBAI:
Pirms USB ierīces pievienošanas
akumulatoru turētājam (ar akumulatoru), vienmēr
veiciet USB ierīcē esošo datu dublējumu. Pretējā
gadījumā iespējams zaudēt datus.
IEVĒRĪBAI:
Iespējams, ka šis akumulatoru turē-
tājs nespēs nodrošināt strāvas apgādi atsevišķām
USB ierīcēm.
IEVĒRĪBAI:
Pēc uzlādes vai tad, ja USB kabelis
netiek izmantots, noņemiet USB kabeli un aizve-
riet vāciņu.
Akumulatoru turētāju (ar akumulatora kasetni) var
izmantot kā ārēju strāvas apgādes avotu USB ierīcēm.
Atveriet vāciņu un pievienojiet USB kabeli (nav ietverts
piegādes komplektācijā) akumulatoru turētāja USB pie-
slēgvietā. Tad pievienojiet otru kabeļa galu ierīcei. Lai
sāktu uzlādi, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, līdz iedegas jaudas līmeņa indikators. Lai pār-
trauktu uzlādi, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, līdz jaudas līmeņa indikators nodziest.
► Att.5: 1. Vāciņš 2. USB pieslēgvieta
PIEZĪME: Faktiskā izejas strāva atšķiras atkarībā no
pievienojamās USB ierīces.
PIEZĪME: Kad ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir
ieslēgta, tiek patērēta akumulatora jauda. Ja šī
iespēja netiek izmantota, vienmēr izslēdziet slēdzi.
PIEZĪME: Uzlādējot vairākas USB ierīces secīgi,
uzgaidiet aptuveni 10 sekundes pēc iepriekšējās
ierīces uzlādes beigām, pirms sākat nākamās ierīces
uzlādi.
APKOPE
IEVĒRĪBAI:
Nekad neizmantojiet degvielu,
benzīnu, šķīdinātāju, spirtu vai līdzīgus šķidru-
mus. Tas var izraisīt izbalēšanu, deformāciju vai
plaisas.
IEVĒRĪBAI:
Nemazgājiet akumulatoru turētāju
ar ūdeni.
Noslaukiet netīrumus, putekļus, eļļu, taukus u. c.
ar tīru, sausu drānu vai drānu, kas samērcēta
ziepjūdenī un pēc tam izgriezta.
Glabājiet ierīci vietā, kur nav pārmērīga karstuma,
aukstuma vai mitruma.
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar-
bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt
tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram,
un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.
64 LATVIEŠU

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents