Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 66

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
10. Netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio. Venkite sąlyčio su juo. Jei
sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės
į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išbėgęs skystis gali
sudirginti arba nudeginti odą.
11.
Nenaudokite akumuliatoriaus arba prietaiso,
kuris bus naudojamas su akumuliatoriumi,
jeigu jie yra sugadinti arba modifikuoti.
Sugadintas arba modifikuotas akumuliatorius
ar prietaisas gali veikti neįprastai, todėl gali kilti
gaisras, sprogimas arba sužalojimo rizika.
12. Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ar perne-
lyg aukštos temperatūros. Dėl ugnies ar 130 °C
viršijančios temperatūros gali kilti sprogimas.
13. Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir nekrau-
kite akumuliatoriaus, kai temperatūra neati-
tinka nurodymuose pateikto temperatūros
intervalo. Netinkamai įkraunant arba įkraunat
esant kitam nei nustatytas temperatūros interva-
las, gali būti sugadintas akumuliatorius ar padidėti
gaisro rizika.
14. Tegu techninę priežiūrą atlieka kvalifikuotas
remonto meistras, naudodamas tik identiškas
atsargines dalis. Tai užtikrina, kad gaminys liks
saugus naudoti.
15. Nemodifikuokite ar nebandykite remontuoti
prietaiso arba akumuliatoriaus, jei tai nėra
nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijose.
Svarbios saugos instrukcijos,
taikomos akumuliatoriaus kasetei
Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, per-
1.
skaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant
(1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir
(3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
2.
Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus
kasetės. Dėl to ji gali užsidegti, per daug įkaisti
arba sprogti.
Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo,
3.
nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai
gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net spro-
gimo pavojų.
4.
Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru
vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.
5.
Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:
Nelieskite kontaktų degiomis
(1)
medžiagomis.
(2)
Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę
kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyz-
džiui, vinimis, monetomis ir pan.
(3)
Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo
vandens ir lietaus.
Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali
sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nude-
gimus ar net akumuliatoriaus gedimą.
6.
Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumulia-
toriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali
pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).
Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei
7.
yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi.
Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.
8.
Akumuliatoriaus kasetės nekalkite, nepjaus-
tykite ir nemėtykite ir taip pat į ją netrankykite
kietu daiktu. Taip elgiantis, ji gali užsidegti, per
daug įkaisti arba sprogti.
Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.
9.
10. Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi
Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai.
Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių
vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo
ant pakuotės ir ženklinimo.
Norėdami paruošti siųstiną prekę, pasitarkite su
pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykitės
galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų.
Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontak-
tus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuo-
tėje nejudėtų.
11.
Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite
ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje.
Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu-
liatorių išmetimo.
12. Baterijas naudokite tik su „Makita" nurodytais
gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius
gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti
sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
13. Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, aku-
muliatorių būtina išimti iš įrankio.
14. Darbo metu ir po akumuliatoriaus kasetė gali
būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumu-
liatoriaus kasetes, būkite atsargūs.
15. Tuojau pat po naudojimo nelieskite įran-
kio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad
nudegins.
16. Neleiskite, kad į akumuliatoriaus kasetės
gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių,
dulkių ar žemių. Dėl to įrankis ar akumuliatoriaus
kasetė gali imti prastai veikti ar sugesti.
17. Jeigu įrankis nėra pritaikytas naudoti šalia
aukštos įtampos elektros linijų, akumulia-
toriaus kasetės nenaudokite šalia aukštos
įtampos elektros linijų. Dėl to gali sutrikti įrankio
ar akumuliatoriaus kasetės veikimas arba jie gali
sugesti.
18. Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekia-
moje vietoje.
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PERSPĖJIMAS:
„Makita" akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita" arba
pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti
gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat
panaikina „Makita" suteikiamą „Makita" įrankio ir
įkroviklio garantiją.
Patarimai, ką daryti, kad akumu-
liatorius veiktų kuo ilgiau
Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai
1.
visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite
naudoti įrankį ir pakraukite akumuliato-
riaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia
sumažėjo.
66 LIETUVIŲ KALBA
Naudokite tik originalų

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents