Προειδοποιησεισ Ασφαλειασ - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο
Ονομαστική τάση
Κασέτα μπαταριών
Θύρα ηλεκτρικής παρο-
χής USB
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Καθαρό βάρος
Ορισμένες από τις κασέτες μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα
με την περιοχή κατοικίας σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
χρήση οποιασδήποτε άλλης κασέτας μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή/και πυρκαγιά.
Σύμβολα
Μερικά από τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται
για το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία
τους πριν από τη χρήση.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
Μόνο για τις χώρες της ΕΕ
Ni-MH
Λόγω της παρουσίας των επικίνδυνων
Li-ion
συστατικών μερών στον εξοπλισμό, ο
απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, οι συσσωρευτές και οι μπατα-
ρίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές και ηλε-
κτρονικές συσκευές ή μπαταρίες μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για
τον απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και για τους συσσωρευτές και
μπαταρίες και τους απόβλητους συσ-
σωρευτές και μπαταρίες, καθώς και την
προσαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία,
ο απόβλητος ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι
μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει
να αποθηκεύονται ξεχωριστά και να παρα-
δίδονται σε ξεχωριστό σημείο συλλογής για
δημοτικά απόβλητα, το οποίο λειτουργεί
σύμφωνα με τους κανονισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του
διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου που βρί-
σκεται αναρτημένο επάνω στον εξοπλισμό.
TD00000111
Υποδοχέας μπαταριών για κασέτα μπατα-
ριών LXT
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις κασέτες μπαταριών που παρατίθενται ανωτέρω. Η
Υποδοχέας μπαταριών για κασέτα μπατα-
D.C. 5 V, 2,4 A, Τύπος A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
βεβαιωθείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών
του προϊόντος Makita που θα χρησιμοποιήσετε με
αυτή τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
τη συσκευή μόνο με τα προϊόντα που καθορίζο-
νται από την Makita. Η χρήση της συσκευής με μη
συμβατά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
πυρκαγιά, υπερβολική θερμότητα, έκρηξη ή διαρ-
ροή του ηλεκτρολύτη.
Ηλεκτρική ασφάλεια
1.
Μην χειρίζεστε το καλώδιο και την μπαταρία με
βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια.
2.
Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο
USB.
Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρη-
3.
σιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, έλξη ή
αποσύνδεση. Να διατηρείτε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδια και αιχμηρά άκρα.
Μην αφήνετε κανένα καλώδιο αποσυνδεδε-
4.
μένο ενώ παρέχεται ισχύς στην μπαταρία.
Τα μικρά παιδιά μπορεί να βάλουν το ηλεκτρο-
φόρο φις στο στόμα τους και να προκληθεί
τραυματισμός.
5.
Μην εισαγάγετε καρφιά, σύρματα ή άλλα αντι-
κείμενα μέσα στη θύρα ηλεκτρικής παροχής
USB. Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
καπνό ή πυρκαγιά.
40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
TD00000110
ριών CXT
D.C. 10,8 V - 12 V μέγ.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Πριν από τη χρήση,
Να χρησιμοποιείτε αυτή

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

  Related Content for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents