Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 91

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
10. V neprimernih pogojih lahko iz akumulatorja
uhaja tekočina; izogibajte se stiku. Če pride do
nenamernega stika, sperite z vodo. Če pride
tekočina v stik z očmi, takoj poiščite zdrav-
niško pomoč. Tekočina iz akumulatorja lahko
povzroči draženje ali opekline.
Baterije ali naprave, ki se uporablja z baterijo,
11.
ne uporabljajte, če je poškodovana ali spreme-
njena. Delovanje poškodovane ali spremenjene
baterije oziroma naprave je nepredvidljivo in lahko
povzroči požar, eksplozijo ali telesne poškodbe.
12. Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju
ali previsoki temperaturi. Izpostavljenost ognju
ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči
eksplozijo.
13. Upoštevajte vsa navodila glede polnjenja in
akumulatorske baterije ne polnite zunaj dolo-
čenega temperaturnega obsega. Nepravilno pol-
njenje ali polnjenje pri temperaturah, ki so zunaj
določenega obsega, lahko poškoduje akumulator
in poveča nevarnost požara.
14. Servisiranje lahko izvede samo usposobljen
serviser, ki uporablja ustrezne nadomestne
dele. Tako bo zagotovljena varnost izdelka.
15. Ne spreminjajte ali popravljajte naprave ali
akumulatorske baterije drugače, kot je nave-
deno v navodilih za uporabo in vzdrževanje.
Pomembna varnostna navodila za
akumulatorsko baterijo
Pred uporabo baterijskega vložka preberite
1.
vsa navodila in opozorilne oznake na (1) pol-
nilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3)
izdelku, ki uporablja akumulator.
2.
Ne razstavljajte ali spreminjajte akumulatorske
baterije. S tem lahko povzročite požar, preko-
merno vročino ali eksplozijo.
3.
Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj
prenehajte uporabljati orodje. V nasprotnem
primeru lahko pride do pregretja, morebitnih
opeklin in celo eksplozije.
4.
Če pride elektrolit v stik z očmi, jih sperite s
čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
Posledica je lahko izguba vida.
5.
Ne povzročite kratkega stika baterijskega
vložka:
Ne dotikajte se priključkov s kakršnim
(1)
koli prevodnim materialom.
(2)
Izogibajte se shranjevanju baterijskega
vložka v vsebniku z drugimi kovinskimi
predmeti kot so žeblji, kovanci itn.
(3)
Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi
ali dežju.
Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik
električni tok, pregrevanje, morebitne opekline
in celo okvaro.
Ne shranjujte in uporabljajte orodja in akumu-
6.
latorske baterije na mestih, kjer lahko tempera-
tura doseže ali preseže 50 °C (122 °F).
Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je
7.
hudo poškodovan ali v celoti izpraznjen.
Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira.
8.
Ne pribijajte, režite, drobite, mečite, spuščajte
akumulatorske baterije oziroma ne udarjajte
z akumulatorsko baterijo po trdem predmetu.
Takšno ravnanje lahko povzroči požar, preko-
merno vročino ali eksplozijo.
9.
Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.
10. Priložene litij-ionske baterije ustrezajo zahte-
vam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom.
Za komercialne prevoze, npr. tiste, ki jih opravljajo
tretje stranke in carinski posredniki, je treba upo-
števati posebne zahteve v zvezi z embalažo in
označevanjem.
Med postopkom priprave na odpremo izdelka se
je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne
snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacio-
nalne predpise.
Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih dru-
gače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v
embalaži ne more premikati.
Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo
11.
vzemite iz orodja in varno zavrzite. Upoštevajte
lokalne uredbe glede odlaganja baterije.
12. Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi
Makita. Če namestite baterije v neskladne izdelke,
lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali
puščanja elektrolita.
13. Če orodja dlje časa ne uporabljate, morate iz
njega odstraniti baterijo.
14. Med uporabo in po uporabi lahko akumu-
latorska baterija postane vroča in povzroči
opekline. Z vročimi akumulatorskimi baterijami
ravnajte pazljivo.
15. Ne dotikajte se priključka orodja takoj po upo-
rabi, ker se lahko dovolj segreje, da povzroči
opekline.
16. Ne dovolite, da bi se v priključke, odprtine in
utore akumulatorske baterije zlepili ostružki,
prah ali zemlja. Umazanija lahko povzroči slabše
delovanje ali okvaro orodja oziroma akumulator-
ske baterije.
17. Razen če orodje podpira uporabo v bližini
visokonapetostnih električnih vodov, akumula-
torske baterije ne uporabljajte v bližini visoko-
napetostnih električnih vodov. Takšna uporaba
lahko povzroči motnje v delovanju ali okvaro
orodja oziroma akumulatorske baterije.
18. Baterijo hranite izven dosega otrok.
SHRANITE TA NAVODILA.
POZOR:
Uporabljajte le originalne baterije
Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita
ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do
eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih
poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo
boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in
polnilnik Makita.
91 SLOVENŠČINA

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents