Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 165

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
.‫81. باتری را اﺯ دﺳترﺱ ﮐﻭدﮐاﻥ ﺧارﺝ ﺳاﺯيد‬
.‫ايﻥ راهنمايﯽ ها را نگهداری ﮐنيد‬
‫فﻘط اﺯ باتری های اﺻل ماﮐيتا اﺳتﻔاده ﮐنيد. ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﺍﺻﻝ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎ، ﻳﺎ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺗﮑﺎﺭی ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺗﺭﮐﻳﺩﻥ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی، ﺟﺭﺍﺣﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﺧﺳﺎﺭﺕ ﺷﻭﻧﺩ. ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﮔﺎﺭﺍﻧﺗﯽ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﺑﺯﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﺭژﺭ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎ ﺑﺎﻁﻝ‬
‫نﮑاتﯽ برای به حداﮐﺛر رﺳاندﻥ ﻋمر باتری‬
‫ﮐارتريﺞ باتری را ﭘيﺵ اﺯ اينﮑه ﮐام ﻼ ً تﺧﻠيه شﻭد شارژ ﮐنيد. اﮔر‬
‫متﻭﺟه افت تﻭاﻥ ابﺯار شديد، هميشه بايد ﮐار با ابﺯار را متﻭﻗﻑ ﮐرده‬
.‫هرﮔﺯ يﮏ ﮐارتريﺞ باتری را ﮐه شارژ ﮐامل دارد دﻭباره شارژ نﮑنيد‬
.‫شارژ بيﺵ اﺯ حد ﻋمر مﻔيد باتری را ﮐاهﺵ مﯽ دهد‬
50) ‫ﮐارتريﺞ باتری را در دمای اتاﻕ بيﻥ 01 تا 04 درﺟه ﺳانتيگراد‬
‫تا 401 درﺟه فارنهايت( شارژ ﮐنيد. اﮔر ﮐارتريﺞ باتری داﻍ اﺳت‬
.‫ابتدا بگﺫاريد ﺧنﮏ شﻭد بﻌد ﺁنرا شارژ ﮐنيد‬
‫هنگامﯽ ﮐه اﺯ ﮐارتريﺞ باتری اﺳتﻔاده نمﯽ ﮐنيد، ﺁنرا اﺯ ابﺯار يا‬
‫اﮔر اﺯ ﮐارتريﺞ باتری برای مدت طﻭﻻنﯽ اﺳتﻔاده نمﯽ ﮐنيد )بيشتر اﺯ‬
‫ﺍﻳﻥ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ ﻓﻥ ﺩﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ‬
‫مدل‬
,DFJ211 ,DFJ210 ,DFJ207 ,DFJ206 ,DFV210
,DFJ304 ,DFJ216 ,DFJ214 ,DFJ213 ,DFJ212
,DFJ407 ,DFJ405 ,DFJ311 ,DFJ310 ,DFJ305
DFJ416 ,DFJ411 ,DFJ410
,DCJ205 ,CJ106D ,CJ105D ,DCV202 ,CV102D
DCB200 ,CB100D ,DCJ206
,DFJ216A ,DFJ214A ,DFJ213A ,DFJ212A
DFV214A ,DFV210A ,DFJ416A ,DFJ312A
.‫ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ ﻓﻥ ﺩﺍﺭ، ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬
‫ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﻓﻭﻕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‬A ‫تﻭﺟه: ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ ﻫﺎی ﻓﻥ ﺩﺍﺭ ﮔﺭﻭﻩ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ، ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ 4 ﺭﻭﺷﻥ ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﻭﺍﺣﺩﻫﺎی ﻓﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬
‫تﻭﺟه: ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ، ﻓﻘﻁ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺭﻭﺷﻥ ﮐﺭﺩﻥ، ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﭘﺱ ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ‬
.‫ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﻭﺩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ ﻓﻥ ﺩﺍﺭ، ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺭﺍ‬
.‫ﻣﻭﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻭﺍﻥ ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺳﺕ، ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻥ، ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ‬
‫تﻭﺟه: ﺑﺭﺍی ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺭﻣﺎی ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ ﺷﻭﻧﺩﻩ، ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭی‬
.‫ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﺩ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
.‫ﮐﺎﺑﻝ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﻳﺎ ﮐﺎﺑﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺭﺍ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
:‫احتياط‬
.‫ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ‬
.‫ﻭ ﮐارتريﺞ باتری را شارژ ﮐنيد‬
.‫شارژر ﺧارﺝ ﮐنيد‬
.‫شﺵ ماه(ﺁنرا شارژ ﮐنيد‬
‫مﻌرفﯽ اﺟﺯا ﻭ ﻗطﻌات‬
.‫ﺷﻭﻧﺩﻩ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎی ﺯﻳﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ‬
:‫ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه فﻥ دار‬
:‫ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه/ﭘتﻭی ﮔرﻡ شﻭنده‬
:‫ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه فﻥ دار‬
‫نشانگر ميﺯاﻥ تﻭاﻥ‬
.‫ﮐﻧﺗﺭﻝ 3 ﭘﻠﻪ ﺍی ﺑﻬﺭﻩ ﻣﯽ ﺑﺭﺩ‬
.‫ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ 4 ﺭﻭﺷﻥ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ‬
‫دﮐمه رﻭشﻥ ﺧامﻭﺵ‬
.‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﻭﺩ‬
‫ﭘريﺯ برﻕ‬
‫51. ﺳﻌﯽ نﮑنيد دﺳتگاه يا بﺳته باتری را دﺳتﮑاری يا تﻌمير ﮐنيد مگر در‬
.‫مﻭاردی ﮐه در دﺳتﻭرالﻌمل های اﺳتﻔاده ﻭ نگهداری ﺫﮐر شده اﺳت‬
‫راهنمايﯽ های مهﻡ ايمنﯽ برای ﮐارتريﺞ باتری‬
‫ﭘيﺵ اﺯ اينﮑه اﺯ ﮐارتريﺞ باتری اﺳتﻔاده ﮐنيد، ﮐﻠيه دﺳتﻭرالﻌمﻠها ﻭ‬
‫ﻋﻼﺋﻡ هشداردهنده درﺝ شده رﻭی )1( شارژر باتری، )2( باتری ﻭ‬
.‫)3( محﺻﻭل اﺳتﻔاده ﮐننده اﺯ باتری را مطالﻌه نماييد‬
‫ﮐارتريﺞ باتری را باﺯ نﮑرده يا دﺳتﮑاری نﮑنيد. ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ‬
‫اﮔر ﺯماﻥ ﮐارﮐرد بيﺵ اﺯ انداﺯه ﮐﻭتاه شده اﺳت، فﻭر ا ً ﮐار را متﻭﻗﻑ‬
.1
‫ﮐنيد. در ايﻥ حالت ﺧطر داﻍ شدﻥ بيﺵ اﺯ حد، ﺳﻭﺧتگﯽ احتمالﯽ ﻭ‬
‫اﮔر الﮑترﻭليت ﻭارد چشﻡ شما شد، با ﺁﺏ تميﺯ ﺁنرا اﺯ چشﻡ ﺧﻭد‬
.2
‫ﺧارﺝ ﮐرده ﻭ فﻭر ا ً به ﭘﺯشﮏ مراﺟﻌه نماييد. ﺧطر اﺯ دﺳت دادﻥ‬
.3
،‫ﮐارتريﺞ باتری را نبايد در ﮐنار اشيای فﻠﺯی ديگر مانند ميﺦ‬
.4
.‫ﺳﮑه ﻭ ﻏيره در يﮏ ﺟﻌبه يا ﻗﻭطﯽ ﮐنار هﻡ نگهداری ﮐنيد‬
.‫ﮐارتريﺞ باتری را در مﻌرﺽ ﺁﺏ يا باراﻥ ﻗرار ندهيد‬
.5
‫اتﺻال ﮐﻭتاه باتری مﯽ تﻭاند باﻋﺙ برﻗراری ﺟرياﻥ ﻗﻭی، ﮔرﻡ شدﻥ‬
‫ابﺯار ﻭ ﮐارتريﺞ باتری را نبايد در مﮑانﯽ ﮐه دمای ﺁﻥ به 05 درﺟه‬
‫ﺳانتيگراد )221 درﺟه فارنهايت( مﯽ رﺳد يا اﺯ ﺁﻥ باﻻتر مﯽ رﻭد‬
‫ﮐارتريﺞ باتری را تحت هيﭻ شرايطﯽ حتﯽ اﮔر به شدت ﺁﺳيﺏ ديده‬
‫يا بطﻭر ﮐامل اﺯ رده ﺧارﺝ شده باشد، نﺳﻭﺯانيد. ﮐارتريﺞ باتری در‬
‫به ﮐارتريﺞ باتری ميﺦ نﺯنيد، ﺁنرا نبريد، له نﮑنيد، ﭘرتاﺏ نﮑرده ﻭ‬
1‫◄ شﮑل‬
‫ﺁنرا نيانداﺯيد، يا با يﮏ ﺟﺳﻡ ﺳﺧت به ﮐارتريﺞ باتری ﺿربه ﻭارد‬
‫نﮑنيد. ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻭﺟﺏ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی، ﮔﺭﻣﺎی ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ ﻳﺎ‬
‫ﮔرﻭه‬
A
‫01. باتری های يﻭﻥ-ليتيﻡ مﻭﺟﻭد مشمﻭل الﺯامات ﻗﻭانيﻥ ﮐاﻻهای‬
،‫ﺍﻟﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳژﻩ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﻭ ﺑﺭﭼﺳﺏ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺣﻣﻝ ﻫﺎی ﺗﺟﺎﺭی‬
.‫ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺗﻭﺳﻁ ﻁﺭﻑ ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺙ ﻭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺣﻣﻝ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﮔﺭﺩﻧﺩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺗﻥ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺟﻬﺕ ﺣﻣﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﺣﺗﻣ ﺎ ً ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﻣﻭﺍﺩ‬
‫ﺧﻁﺭﻧﺎک ﻣﺷﻭﺭﺕ ﮐﺭﺩ. ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺷﺭﻭﺡ ﺗﺭ ﮐﺷﻭﺭی‬
B
‫ﺭﻭی ﮐﻧﺗﺎﮐﺕ ﻫﺎ ﻧﻭﺍﺭ ﭼﺳﺑﺎﻧﺩﻩ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭘﻭﺷﺎﻧﻳﺩ ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﻁﻭﺭی‬
.‫ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻧﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﺑﻪ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷﻭﺩ‬
.1
‫هنگاﻡ دﻭر انداﺧتﻥ ﮐارتريﺞ باتری، ﺁنرا اﺯ ابﺯار ﺧارﺝ ﮐرده ﻭ در‬
‫مﮑانﯽ امﻥ دﻭر بيانداﺯيد. ﻗﻭانيﻥ ﻭ مﻘررات محﻠﯽ ﺧﻭد در ارتباط با‬
‫21. باتری ها را فﻘط با دﺳتگاه های مشﺧﺹ شده تﻭﺳط ماﮐيتا اﺳتﻔاده‬
‫ﮐنيد. ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ‬
‫ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی، ﮔﺭﻡ ﺷﺩﻥ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ، ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ، ﻳﺎ ﻧﺷﺗﯽ‬
‫31. اﮔر اﺯ ابﺯار برای مدت طﻭﻻنﯽ اﺳتﻔاده نمﯽ شﻭد، بايد باتری را اﺯ‬
.2
‫41. ﮐارتريﺞ باتری ممﮑﻥ اﺳت در طﻭل اﺳتﻔاده ﻭ بﻌد اﺯ ﺁﻥ ﮔرﻡ باشد ﻭ‬
‫باﻋﺙ ﺳﻭﺧتگﯽ يا ﺳﻭﺧتگﯽ های دما ﭘاييﻥ شﻭد. مﻭﻗﻊ دﺳت ﺯدﻥ به‬
‫51. درﺳت بﻌد اﺯ اﺳتﻔاده نبايد به ﭘايانه ابﺯار دﺳت بﺯنيد چﻭﻥ مﯽ تﻭاند‬
‫61. اﺟاﺯه ندهيد تراشه ها، ﮔرد ﻭ ﻏبار يا ﺧاک در ﭘايانه ها، ﺳﻭراﺥ ها‬
‫ﻭ شيارهای ﮐارتريﺞ باتری ﺟمﻊ شﻭند. ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻓﺕ‬
‫71. اﺯ ﮐارتريﺞ باتری در نﺯديﮏ ﺧطﻭط برﻕ فشار ﻗﻭی اﺳتﻔاده نﮑنيد‬
‫مگر اينﮑه ابﺯار ﻗابﻠيت اﺳتﻔاده در مﺟاﻭرت ﺧطﻭط برﻕ فشار ﻗﻭی‬
.3
‫را داشته باشد. ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺑﺭﻭﺯ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﮐﺎﺭی ﻳﺎ ﺧﺭﺍﺑﯽ‬
‫ﻓﺎﺭﺳﯽ‬
165
.‫ﻣﻭﺟﺏ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی، ﮔﺭﻣﺎی ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺷﻭﺩ‬
.‫حتﯽ انﻔﺟار ﻭﺟﻭد دارد‬
:‫ﮐارتريﺞ باتری را اتﺻال ﮐﻭتاه نﮑنيد‬
.‫ﭘايانه ها را با مﻭاد هادی لمﺱ نﮑنيد‬
.‫بيﺵ اﺯ حد، ﺳﻭﺧتگﯽ احتمالﯽ ﻭ حتﯽ ﺧرابﯽ شﻭد‬
.‫نگهداری ﻭ اﺳتﻔاده ﮐنيد‬
.‫ﺁتﺵ منﻔﺟر ﺧﻭاهد شد‬
.‫اﺯ يﮏ باتری ﺁﺳيﺏ ديده اﺳتﻔاده نﮑنيد‬
.‫ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﮐﻧﻳﺩ‬
.‫دﻭر انداﺧتﻥ باتری را رﻋايت ﮐنيد‬
.‫ﮐارتريﺞ های باتری داﻍ تﻭﺟه داشته باشيد‬
.‫ﺁنﻘدر داﻍ باشد ﮐه باﻋﺙ ﺳﻭﺧتگﯽ شﻭد‬
.‫ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﺭﺍﺑﯽ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺷﻭﺩ‬
.‫ﺍﺑﺯﺍﺭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺷﻭﺩ‬
.1
.2
.3
.4
.‫بينايﯽ ﻭﺟﻭد دارد‬
.5
(1)
(2)
(3)
.6
.7
.8
.‫ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺷﻭﺩ‬
.9
.‫ﺧطرناک مﯽ باشند‬
.11
.‫ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻟﻳﺕ ﺷﻭﺩ‬
.‫ابﺯار ﺧارﺝ ﺳاﺯيد‬

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents