Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 62

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
10. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumula-
tora var iztecēt šķidrums, nepieskarieties tam.
Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst
acīs, papildus iepriekš minētajam, vērsieties
pie ārsta. No akumulatora iztecējušais šķidrums
var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
11.
Neizmantojiet akumulatoru vai ierīci, kas pare-
dzēta izmantošanai ar akumulatoru, ja kāda
no ierīcēm ir bojāta vai modificēta. Bojāti vai
pārveidoti akumulatori vai ierīces var darboties
nepareizi, izraisot aizdegšanos, sprādzienu vai
traumu.
12. Nepakļaujiet akumulatoru uguns un pārmērīgi
augstas temperatūras iedarbībai. Pakļaujot
izstrādājumus uguns vai par 130 °C augstākas
temperatūras iedarbībai, var notikt sprādziens.
13. Izpildiet visus uzlādes norādījumus un neuzlā-
dējiet akumulatoru ārpus norādījumos noteiktā
temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde
vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus noteiktā
diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt
aizdegšanās draudus.
14. Ierīces apkopi uzticiet veikt kvalificētam
remonta speciālistam, kurš izmanto tikai iden-
tiskas rezerves daļas. Tādējādi tiks uzturēta
ierīces drošība.
15. Nepārveidojiet vai nemēģiniet labot ierīci vai
akumulatoru veidos, kas nav norādīti ierīces
lietošanas un apkopes norādījumos.
Svarīgi drošības norādījumi par
akumulatora kasetni
1.
Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz
(1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un
(3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
2.
Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne
izjaukt. Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pār-
mērīgs karstums vai sprādziens.
3.
Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami
īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot.
Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmo-
jumu vai pat sprādzienu.
4.
Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru
ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta.
Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
5.
Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
(1)
Nepieskarieties spailēm ar elektrību
vadošiem materiāliem.
(2)
Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā
ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā
naglas, monētas u. c.
Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens
(3)
vai lietus iedarbībai.
Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu
strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un
pat sabojāt akumulatoru.
6.
Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un
akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
7.
Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir
stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora
kasetne ugunī var eksplodēt.
8.
Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt,
saspiest, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst
sist ar cietu priekšmetu. Šādas darbības var
izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai
sprādzienu.
9.
Neizmantojiet bojātu akumulatoru.
10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem
attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem
izstrādājumiem.
Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram,
trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro
uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās
prasības.
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazi-
nās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī
citus attiecināmos valsts normatīvus.
Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi
pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī
tas nevarētu izkustēties.
Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet
11.
to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā.
Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora
likvidēšanu.
12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā-
jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos
akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var
rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var
uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
13. Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā
jāizņem akumulators.
14. Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora
kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt
apdegumus vai zemas temperatūras apdegu-
mus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties
rūpīgi.
15. Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc
lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt
apdegumus.
16. Neļaujiet akumulatora kasetnes izvadā, atve-
rēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem
vai augsnei. Tādējādi darbarīks vai akumulatora
kasetne var sākt darboties nekvalitatīvi vai tikt
sabojāti.
17. Neizmantojiet akumulatora kasetni augstsprie-
guma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad
darbarīks ir piemērots lietošanai augstsprie-
guma līniju tuvumā. Citādi darbarīks vai akumu-
latora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt
sabojāti.
18. Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā
vietā.
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
UZMANĪBU:
akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku-
mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var
uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate-
riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka
un lādētāja garantija.
62 LATVIEŠU
Lietojiet tikai oriģinālos Makita

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents