Osade Kirjeldus - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.
Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus
kuud, laadige see.

OSADE KIRJELDUS

Seda hoidikut võib kasutada järgmise Makita ventileeri-
tava jope/vesti ning soojendusega jope/vesti/teki jaoks.
► Joon.1
Grupp
Ventileeritav jope/vest:
A
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Soojendusega jope/vest/tekk:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Ventileeritav jope/vest:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Võimsustaseme indikaator
Ventileeritava jaki/vesti kasutamisel kuvatakse
võimsustase.
MÄRKUS: Kui kasutate eespool nimetatud A-grupi
ventileeritavaid jopesid/veste, ei sütti võimsustaseme
indikaator 4, sest nende ventilaatoritel on 3-sammu-
line juhtimine.
MÄRKUS: Kui kasutate soojendusega jopet/vesti/
tekki, süttib ainult võimsustaseme indikaator 4.
2.
Toitenupp
Sisselülitamiseks sisestage akukassett ning seejärel
vajutage ja hoidke all toitenuppu, kuni võimsustaseme
indikaator süttib.
Ventileeritava jope/vesti võimsustaseme muutmiseks
vajutage korraks toitenuppu, kui toide on sisse lülitatud.
Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu, kuni
võimsustaseme indikaator välja lülitub.
MÄRKUS: Soojendusega jope/vesti/teki soojuse
muutmiseks vajutage soojendusega jopel/vestil/tekil
nuppu sellal, kui see on sisse lülitatud.
3.
Pistikupesa
Ühendage jope/vesti/teki või adapteri juhe.
4.
Ventileeritava jope/vesti adapteri juhe (valiku-
line lisatarvik)
Kasutage adapteri juhet, kui kasutate eespool loetletud
A-grupi tooteid.
5.
Soojendusega jope/vesti/teki adapteri juhe
(valikuline lisatarvik)
Kasutage adapteri juhet, kui kasutate eespool loetletud
A-grupi tooteid.
6.
Jope/vesti/teki toitejuhe
Eespool loetletud A-grupi toodete puhul ühendage sobiv
ventileeritava jaki/vesti või soojendusega jaki/vesti/teki
adapteri juhe.
Eespool loetletud B-grupi toodete puhul ühendage
akuhoidiku pistikupesa.
Mudel
MÄRKUS: Pistikupesa kuju ja asukoht on erinevad
olenevalt teie jakist/vestist/tekist.
7.
Akukassett (valikuline lisatarvik)
Sisestage akukassett lõpuni hoidikusse, et see lukus-
tuks klõpsatusega oma kohale.
FUNKTSIONAALNE
KIRJELDUS
Akukasseti paigaldamine ja
eemaldamine
ETTEVAATUST:
või eemaldamisel tuleb akuhoidikut ja akukassetti
kindlalt paigal hoida. Kui akuhoidikut ja akukassetti
ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda
ning kahjustada akuhoidikut ja akukassetti ja/või
põhjustada kehavigastusi.
ETTEVAATUST:
akukasseti eemaldamist välja.
► Joon.2: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett
4. Akuhoidik
Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel
korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale.
Lükake akukassett lõpuni sisse, et see lukustuks klõp-
satusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast
näidikut, pole see täielikult lukustunud.
Akukasseti eemaldamiseks lükake seda akuhoidiku
küljest lahti, vajutades samal ajal kasseti esiküljel olevat
nuppu.
ETTEVAATUST:
täies ulatuses nii, et punane näidik poleks nähta-
val, sest muidu võib akukassett akuhoidikust koge-
mata välja kukkuda ning vigastada teid või läheduses
viibivaid isikuid.
ETTEVAATUST:
jõuga. Kui akukassett ei lähe kergesti sisse, ei sises-
tata seda õigesti.
Akuhoidiku kinnitamine
Saate riputada akuhoidiku oma vöörihmale.
Et vältida akuhoidiku juhuslikku mahakukkumist, kinni-
tage rihmaaugu abil rihm ja kinnitage see.
► Joon.3: 1. Rihmaauk
Akuhoidikul on kukkumisvastane funktsioon. Kui eemal-
date akuhoidikut vöölt, tõmmake akuhoidikut üles,
vajutades samal ajal lukust avamise nuppu.
► Joon.4: 1. Lukust avamise nupp
71 EESTI
Akukasseti paigaldamisel
Lülitage seade alati enne
Paigaldage akukassett alati
Ärge paigaldage akukasseti

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents