Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 164

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
USB ‫فﻘط ﻭﺳايﻠﯽ را ﻭﺻل ﮐنيد ﮐه با درﮔاه تﻐﺫيه تﻭاﻥ‬
‫ﺳاﺯﮔاری داشته باشند. ﻋﺩﻡ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺍﻳﻥ ﻧﮑﺗﻪ ﺑﺎﻋﺙ ﺑﺭﻭﺯ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﮐﺎﺭی‬
،(‫ به نگهدارنده باتری )با باتری‬USB ‫ﭘيﺵ اﺯ متﺻل ﮐردﻥ ﻭﺳيﻠه‬
‫ ﭘشتيباﻥ ﮔيری ﮐنيد. ﻋﺩﻡ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺍﻳﻥ‬USB ‫هميشه اﺯ داده های ﻭﺳيﻠه‬
.‫ﻧﮑﺗﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺭﻓﺗﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻭﺩ‬
‫نگهدارنده باتری ممﮑﻥ اﺳت ﻗادر به تﻐﺫيه تﻭاﻥ برای برﺧﯽ‬
‫ را‬USB ‫هنگامﯽ ﮐه تحت اﺳتﻔاده نيﺳت يا بﻌد اﺯ شارژ، ﮐابل‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی )ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی( ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﺑﻳﺭﻭﻧﯽ‬
USB ‫ )ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ( ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ‬USB ‫ﻗﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻝ‬
.‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ. ﺳﭘﺱ ﺳﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺎﺑﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺎﺭژ، ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﻭﺩ. ﺑﺭﺍی ﻣﺗﻭﻗﻑ ﮐﺭﺩﻥ ﺷﺎﺭژ، ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ‬
.‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺗﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﺍﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﻭﺩ‬
‫ ﮐﻪ ﻣﺗﺻﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﺳﺗﮕﯽ‬USB ‫تﻭﺟه: ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺧﺭﻭﺟﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ‬
‫تﻭﺟه: ﺍﮔﺭ ﺩﮐﻣﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﺑﺎﺷﺩ، ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﻣﺻﺭﻑ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ. ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﮐﻣﻪ ﺭﺍ‬
،‫ ﺭﺍ ﭘﺷﺕ ﺳﺭﻫﻡ ﺷﺎﺭژ ﮐﻧﻳﺩ‬USB ‫تﻭﺟه: ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﭼﻧﺩ ﻭﺳﻳﻠﻪ‬
‫ﺣﺩﻭﺩ 01 ﺛﺎﻧﻳﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﻗﺑﻠﯽ ﺻﺑﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺷﺎﺭژ ﻭﺳﻳﻠﻪ‬
.‫هرﮔﺯ اﺯ بنﺯيﻥ، بنﺯﻥ، تينر، الﮑل ﻭ مﻭاد مشابه اﺳتﻔاده نﮑنيد‬
.‫امﮑاﻥ تﻐيير رنﮓ، تﻐيير شﮑل ﻭ يا ترک ﺧﻭردﮔﯽ ﻭﺟﻭد ﺧﻭاهد داشت‬
‫ﺧﺎک، ﮔﺭﺩ ﻭ ﻏﺑﺎﺭ، ﺭﻭﻏﻥ، ﮔﺭﻳﺱ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﺭﻭی ﺑﺩﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ‬
‫ﺧﺷﮏ ﺗﻣﻳﺯ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ ﺁﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭ ﭼﻼﻧﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ‬
.‫ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﮔﺭﻡ، ﺳﺭﺩ ﻳﺎ ﻣﺭﻁﻭﺏ ﻧﺑﺎﺷﺩ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺣﻔﻅ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﻭ ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭی ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ، ﺗﻌﻣﻳﺭﺍﺕ، ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻭ‬
‫ﻳﺎ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺟﺎﺯ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎ ﻳﺎ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ‬
.‫ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻁﻌﺎﺕ ﻳﺩﮐﯽ ﺍﺻﻝ ﻣﺎﮐﻳﺗﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﻭﻧﺩ‬
USB ‫ﻭﺻل ﮐردﻥ ﻭﺳايل‬
:‫احتياط‬
.‫ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ‬
.‫ نباشد‬USB ‫ﻭﺳايل‬
.‫برداشته ﻭ ﻗاﺏ را ببنديد‬
.‫ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ‬USB ‫ﺑﺭﺍی ﻭﺳﺎﻳﻝ‬
USB ‫◄ شﮑل5: 1. ﻗﺎﺏ 2. ﺩﺭﮔﺎﻩ‬
.‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ‬
.‫ﺑﻌﺩی ﺭﺍ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫نگهداری‬
.‫نگهدارنده باتری را با ﺁﺏ نشﻭييد‬
.‫ﻣﻼﻳﻣﺕ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‬
(‫ﮐابل تبديل برای ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه فﻥ دار )ﻭﺳيﻠه ﺟانبﯽ اﺧتياری‬
‫ ﻓﻭﻕ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬A ‫ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﮔﺭﻭﻩ‬
‫ﮐابل تبديل برای ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه/ﭘتﻭی ﮔرﻡ شﻭنده )ﻭﺳيﻠه ﺟانبﯽ‬
‫ ﻓﻭﻕ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬A ‫ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﮔﺭﻭﻩ‬
:‫تﺫﮐر‬
‫ ﻓﻭﻕ، ﮐﺎﺑﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ ﻓﻥ‬A ‫ﺑﺭﺍی ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﮔﺭﻭﻩ‬
:‫تﺫﮐر‬
.‫ ﻓﻭﻕ، ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬B ‫ﺑﺭﺍی ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﮔﺭﻭﻩ‬
:‫تﺫﮐر‬
‫تﻭﺟه: ﺷﮑﻝ ﻭ ﻣﺣﻝ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ‬
‫ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺗﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺻﺩﺍی ﮐﻠﻳﮏ ﺧﻔﻳﻑ‬
.‫ﺩﺍﺭﺩ‬
‫هنگاﻡ نﺻﺏ يا برداشتﻥ ﮐارتريﺞ باتری، نگهدارنده باتری‬
‫ﻭ ﮐارتريﺞ باتری را محﮑﻡ نگه داريد. ﻣﺣﮑﻡ ﻧﮕﺭﻓﺗﻥ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ‬
‫ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺷﻣﺎ ﺑﻳﺎﻓﺗﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺎ ﺻﺩﻣﻪ‬
‫ﺩﻳﺩﻥ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ/ﻳﺎ ﺟﺭﺍﺣﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﺭﻭﺑﺭﻭ‬
‫هميشه ﭘيﺵ اﺯ برداشتﻥ ﮐارتريﺞ باتری بايد دﺳتگاه را‬
‫◄ شﮑل2: 1. ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻗﺭﻣﺯ 2. ﺩﮐﻣﻪ 3. ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی 4. ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﻧﺻﺏ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی، ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻳﺎﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬
:‫تﺫﮐر‬
‫ﺗﺭﺍﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ. ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺗﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺻﺩﺍی ﮐﻠﻳﮏ ﺧﻔﻳﻑ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﻗﻔﻝ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﺭ ﺷﻭﺩ. ﺍﮔﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻗﺭﻣﺯ ﺑﺎﻻی ﺩﮐﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ﺑﺩﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻁﻭﺭ ﮐﺎﻣﻝ ﻗﻔﻝ ﻧﺷﺩﻩ‬
:‫تﺫﮐر‬
‫ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻥ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﮑﻪ ﺩﮐﻣﻪ ﺟﻠﻭی ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﻣﯽ‬
‫هميشه ﮐارتريﺞ باتری را بطﻭر ﮐامل ﻗرار دهيد تا نشانگر‬
‫ﻗرمﺯ ديگر ديده نشﻭد. ﭼﻭﻥ ﺩﺭ ﻏﻳﺭﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺗﺻﺎﺩﻓ ﺎ ً ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﻣﺎ ﻳﺎ ﺍﻁﺭﺍﻓﻳﺎﻥ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ‬
‫ﮐارتريﺞ باتری را با تﻭﺳل به ﺯﻭر ﻗرار ندهيد. ﺍﮔﺭ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺑﺭﺍﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ، ﺭﻭﺵ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﺣﻳﺢ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺍﻓﺗﺎﺩﻥ ﺗﺻﺎﺩﻓﯽ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی، ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻭﺭﺍﺥ ﺑﻧﺩ‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺩﺍﺭﺍی ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﺿﺩ ﺍﻓﺗﺎﺩﻥ ﺍﺳﺕ. ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻣﺭﺑﻧﺩ ﺟﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﮑﻪ ﺩﮐﻣﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻗﻔﻝ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﻓﺎﺭﺳﯽ‬
164
‫ﺳيﻡ برﻕ برای ﮐاﭘشﻥ/ﺟﻠيﻘه/ﭘتﻭ‬
.‫ﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﮐﺎﭘﺷﻥ/ﺟﻠﻳﻘﻪ/ﭘﺗﻭی ﮔﺭﻡ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
(‫ﮐارتريﺞ باتری )ﻭﺳيﻠه ﺟانبﯽ اﺧتياری‬
.‫ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﻗﻔﻝ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﺭ ﺷﻭﺩ‬
‫تشريﺢ ﻋمﻠﮑرد دﺳتگاه‬
‫نﺻﺏ يا برداشتﻥ ﮐارتريﺞ باتری‬
.‫ﺩﻫﻳﺩ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ‬
‫ﻭﺻل ﮐردﻥ نگهدارنده باتری‬
.‫ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻣﺭﺑﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﺁﻭﻳﺯﺍﻥ ﮐﻧﻳﺩ‬
.‫ﻳﮏ ﺑﻧﺩ ﻭﺻﻝ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﻣﺣﮑﻡ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫◄ شﮑل3: 1. ﺳﻭﺭﺍﺥ ﺑﻧﺩ‬
.‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷﻳﺩ‬
‫◄ شﮑل4: 1. ﺩﮐﻣﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻗﻔﻝ‬
.4
.‫ﮐﻧﻳﺩ‬
.5
(‫اﺧتياری‬
.‫ﮐﻧﻳﺩ‬
.6
.‫ﺷﺩ‬
.7
:‫احتياط‬
.‫ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺷﺩ‬
:‫احتياط‬
.‫ﺧامﻭﺵ ﮐنيد‬
‫ﺑﺎﺗﺭی‬
.‫ﺍﺳﺕ‬
:‫احتياط‬
.‫ﻣﺟﺭﻭﺡ ﮐﻧﺩ‬
:‫احتياط‬
.‫ﻧﻳﺳﺕ‬

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents