Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 36

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
DANSK (Oprindelige instruktioner)
SPECIFIKATIONER
Model
Mærkespænding
Akku
USB-strømforsyningsport
Dimensioner (L x B x H)
Nettovægt
Nogle af de akkuer, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.
ADVARSEL:
Brug kun de akkuer, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer kan medføre personskade
og/eller brand.
Symboler
Nogle af de følgende symboler benyttes til produktet.
Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.
Læs betjeningsvejledningen.
Kun for lande inden for EU
Ni-MH
På grund af tilstedeværelsen af farlige
Li-ion
komponenter i udstyret kan affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr, akkumulatorer
og batterier have en negativ indvirkning på
miljøet og folkesundheden.
Bortskaf ikke elektriske og elektroniske
apparater eller batterier sammen med
husholdningsaffald!
I overensstemmelse med EF-direktiv om
affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk
udstyr og om akkumulatorer og batterier
og affaldsakkumulatorer og -batterier, og
i overensstemmelse med national lovgiv-
ning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier
og akkumulatorer opbevares separat og
leveres til et separat indsamlingssted for
kommunalt affald, der er etableret i henhold
til bestemmelserne om miljøbeskyttelse.
Dette er angivet ved symbolet på den
krydsede skraldespand, der er placeret på
udstyret.
SIKKERHEDSADVARSLER
ADVARSEL:
Læs brugsanvisningen til det
Makita-produkt, der skal anvendes sammen med
dette apparat før ibrugtagelsen.
ADVARSEL:
Brug kun dette apparat sammen
med de produkter, der er specificeret af Makita.
Brug af apparatet med produkter, som ikke er
kompatible, kan resultere i brand, kraftig varme,
eksplosion eller lækage af elektrolyt.
TD00000111
Batteriholder til LXT akku
DC 14,4 V
DC 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
DC DC 5 V, 2,4 A, Type A
Elektrisk sikkerhed
1.
Undlad at håndtere ledningen og batteriet med
våde eller fedtede hænder.
2.
Brug ikke et beskadiget USB-kabel.
Misbrug ikke ledningen. Brug ikke ledningen
3.
til at bære eller trække, eller til at trække stik-
ket ud. Hold ledningen væk fra varme, olie og
skarpe kanter.
4.
Lad ikke en ledning ligge, hvis den er taget ud,
mens der tilføres batteristrøm. Små børn kan
putte det strømførende stik i munden, hvilket kan
medføre personskade.
5.
Indsæt ikke søm, tråde eller andre genstande i
USB-strømforsyningsporten. Dette kan medføre
kortslutning, som kan forårsage røg eller brand.
6.
Slut ikke strømkilden til USB-porten. USB-
porten er kun beregnet til opladning af lav-
spændingsenheder. Sæt altid dækslet over
USB-porten, når du ikke oplader en lavspæn-
dingsenhed. Ellers er der risiko for brand.
7.
Genoplad kun med den oplader, som fabrikan-
ten har specificeret. En oplader, der er bereg-
net til én type akku, kan medføre risiko for
brand, hvis den bruges sammen med en anden
akku.
8.
Brug kun apparater med specifikt udpegede
batteripakker. Brug af andre batteripakker kan
medføre risiko for personskade og brand.
9.
Når batteripakker ikke anvendes, skal de
holdes borte fra andre metalgenstande som
papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og
andre små metalgenstande, der kan skabe
forbindelse mellem terminalerne. Hvis batteriets
terminaler kortsluttes, kan det forårsage brand.
10. I tilfælde af misbrug kan der sprøjte væske ud
fra batteriet. Undgå kontakt. Skyl med vand,
hvis De kommer i kontakt med væsken. Søg
læge, hvis De får væske i øjet. Væske, der
sprøjter ud fra batteriet, kan medføre irritation eller
forbrændinger.
36 DANSK
TD00000110
Batteriholder til CXT akku
DC Maks. 10,8 V - 12 V
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents