Saugos Įspėjimai - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija)
SPECIFIKACIJOS
Modelis
Vardinė įtampa
Akumuliatoriaus kasetė
USB maitinimo
prievadas
Matmenys (I x P x A)
Grynasis svoris
Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetės gali būti
neprieinamos.
ĮSPĖJIMAS:
Naudokite tik akumuliatoriaus kasetes, kurios nurodytos anksčiau. Naudojant bet kurias
kitas akumuliatoriaus kasetes, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.
Simboliai
Gaminiui naudojami kai kurie iš šių simbolių. Prieš
naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.
Perskaitykite instrukcijų vadovą.
Taikoma tik ES šalims
Ni-MH
Kadangi įrangoje yra pavojingų kompo-
Li-ion
nentų, panaudota elektrinė ir elektroninė
įranga, akumuliatoriai ir baterijos gali
turėti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų
ar baterijų kartu su buitinėmis atliekomis!
Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų bei akumulia-
torių ir baterijų ir panaudotų akumuliatorių
ir baterijų bei jos pritaikymą nacionaliniams
įstatymams, panaudota elektros ir elektro-
ninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai turi
būti surenkami atskirai ir pristatomi į atskirą
buitinių atliekų surinkimo punktą, kuris
veikia pagal aplinkos apsaugos taisykles.
Tai rodo perbrauktas konteinerio ant ratukų
simbolis, pateiktas ant įrangos.
SAUGOS ĮSPĖJIMAI
ĮSPĖJIMAS:
Prieš naudodami, būtinai per-
skaitykite savo „Makita" gaminio, kurį naudosite
su šiuo prietaisu, naudojimo instrukciją.
ĮSPĖJIMAS:
Šį prietaisą naudokite tik su
„Makita" nurodytais gaminiais. Prietaisą naudo-
jant su netinkamais gaminiais, gali kilti gaisras,
gaminys gali pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba
pratekėti elektrolitas.
TD00000111
Akumuliatoriaus laikiklis LXT akumuliatoriaus
kasetei
Nuol. sr. 14,4 V
Nuol. sr. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Akumuliatoriaus laikiklis CXT akumuliatoriaus
Nuol. sr. 5 V, 2,4 A, A tipas
Elektros sauga
1.
Nelaikykite laido ir akumuliatoriaus šlapiomis
ar riebaluotomis rankomis.
2.
Nenaudokite sugadinto USB kabelio.
3.
Nepiktnaudžiaukite elektros laidu. Neneškite,
netraukite arba neištraukite kištuko už laido.
Žiūrėkite, kad laidas būtų kuo toliau nuo šilu-
mos šaltinių, alyvos; nedėkite jo ant aštrių
kraštų.
4.
Nepalikite atjungto jokio laido, kol naudojama
akumuliatoriaus galia. Maži vaikai gali įsikišti
kištuką su srove į burną ir susižeisti.
Nekiškite vinių, vielų ar kitų daiktų į USB mai-
5.
tinimo prievadą. Taip darant, gali kilti trumpasis
jungimas, kuris gali sukelti dūmus ar gaisrą.
6.
Nejunkite elektros tinklo prie USB prievado.
USB prievadas skirtas tik žemesnės įtampos
prietaisams įkrauti. Kai joks žemesnės įtam-
pos prietaisas nėra įkraunamas, visada užden-
kite USB prievadą dangteliu. Kitaip kyla gaisro
pavojus.
7.
Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
įkroviklį. Įkroviklis, kuris tinka vienam akumu-
liatorių tipui įkrauti, gali kelti gaisro pavojų, jei
bus naudojamas su kitų tipų akumuliatoriais.
8.
Prietaisus naudokite tik su specialiai jiems
skirtais akumuliatoriais. Naudojant bet kurį
kitą akumuliatorių, gali kilti sužeidimo ir gaisro
pavojus.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite
9.
jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui,
popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių,
varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Akumuliatorių kontaktų trumpasis jungimas gali
būti nudegimų arba gaisro priežastimi.
65 LIETUVIŲ KALBA
TD00000110
kasetei
Nuol. sr. 10,8–12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents