Popis Súčastí - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POZOR:
Používajte len originálne akumu-
látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií,
ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených
batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný
požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku.
Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti
Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita.
Rady na udržanie maximálnej
životnosti akumulátora
1.
Akumulátor nabite ešte predtým, ako sa úplne
vybije. Vždy prerušte prácu s nástrojom
a nabite akumulátor, keď spozorujete nižší
výkon nástroja.
2.
Nikdy nenabíjate plne nabitý akumulátor.
Prebíjanie skracuje životnosť akumulátora.
3.
Akumulátor nabíjajte pri izbovej teplote 10 °C –
40 °C (50 °F – 104 °F). Pred nabíjaním nechajte
horúci akumulátor vychladnúť.
4.
Keď akumulátor nepoužívate, vyberte ho
z nástroja alebo nabíjačky.
5.
Lítium-iónový akumulátor nabite, ak ste ho
nepoužívali dlhšie ako šesť mesiacov.
POPIS SÚČASTÍ
Tento držiak možno používať s nasledujúcimi bun-
dami/vestami s ventilátorom a vyhrievanými bundami/
vestami/dekami.
► Obr.1
Skupina
Bunda/vesta s ventilátorom:
A
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Vyhrievaná bunda/vesta/deka:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Bunda/vesta s ventilátorom:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikátor úrovne výkonu
Počas používania bundy/vesty s ventilátorom sa zobra-
zuje úroveň výkonu.
POZNÁMKA: Ak používate bundy/vesty s ventiláto-
rom z vyššie uvedenej skupiny A, indikátor úrovne
výkonu 4 nebude svietiť, pretože ich jednotky ventilá-
tora používajú 3-krokové ovládanie.
POZNÁMKA: Ak používate vyhrievanú bundu/vestu/
deku, bude svietiť iba indikátor úrovne výkonu 4.
Model
2.
Hlavný vypínač
Na zapnutie vložte akumulátor a stlačte a podržte
hlavný vypínač, kým sa nerozsvieti indikátor úrovne
výkonu.
Ak chcete zmeniť úroveň výkonu bundy/vesty s venti-
látorom, krátko stlačte hlavný vypínač, keď je zapnuté
napájanie.
Na vypnutie stlačte a podržte hlavný vypínač, kým
nezhasne indikátor úrovne výkonu.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť hrejivosť vyhrievanej
bundy/vesty/deky, stlačte tlačidlo na vyhrievanej
bunde/veste/deke, keď je napájaná.
3.
Elektrická zásuvka
Pripojte kábel z bundy/vesty/deky alebo adaptérový
kábel.
4.
Adaptérový kábel pre bundu/vestu s ventiláto-
rom (voliteľné príslušenstvo)
Adaptérový kábel použite, ak používate produkty z vyš-
šie uvedenej skupiny A.
5.
Adaptérový kábel pre vyhrievanú bundu/vestu/
deku (voliteľné príslušenstvo)
Adaptérový kábel použite, ak používate produkty z vyš-
šie uvedenej skupiny A.
6.
Napájací kábel bundy/vesty/deky
V prípade produktov z vyššie uvedenej skupiny A pre
bundu/vestu s ventilátorom alebo vyhrievanú bundu/
vestu/deku pripojte vhodný adaptérový kábel.
V prípade produktov z vyššie uvedenej skupiny B
vykonajte pripojenie do elektrickej zásuvky držiaka na
akumulátor.
POZNÁMKA: Tvar a umiestnenie zásuvky sa líši
v závislosti od bundy/vesty/deky.
7.
Akumulátor (voliteľné príslušenstvo)
Akumulátor zatlačte úplne do držiaka, aby s miernym
cvaknutím zapadol na miesto.
OPIS FUNKCIÍ
Inštalácia alebo demontáž
akumulátora
POZOR:
Pri inštalovaní a demontovaní aku-
mulátora pevne uchopte držiak na akumulátor
a akumulátor. Ak držiak na akumulátor a akumulátor
pevne neuchopíte, môžu sa vám vyšmyknúť z rúk
a poškodiť sa, prípadne spôsobiť zranenie.
POZOR:
Pred vybratím akumulátora zariade-
nie vždy vypnite.
► Obr.2: 1. Červený indikátor 2. Tlačidlo
3. Akumulátor 4. Držiak na akumulátor
Akumulátor vložíte tak, že jazýček akumulátora
zarovnáte s drážkou v kryte a zasuniete ho na miesto.
Akumulátor zatlačte úplne, aby s miernym cvaknutím
zapadol na miesto. Ak vidíte červený indikátor na hornej
strane tlačidla, nie je správne zaistený.
84 SLOVENČINA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents