Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 52

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Sätta fast batterihållaren
Du kan hänga batterihållaren på midjebältet.
För att hindra batterihållaren från att ramla oavsiktligt
fäster du en rem med hjälp av remhålet och sätter fast
den.
► Fig.3: 1. Remhål
Batterihållaren har en fallskyddsfunktion. När du tar bort
batterihållaren från bältet drar du upp batterihållaren
samtidigt som du trycker på upplåsningsknappen.
► Fig.4: 1. Upplåsningsknapp
Anslutning av USB-enheter
FÖRSIKTIGT:
Anslut endast enheter som är
kompatibla med USB-strömförsörjningsporten.
Att inte göra det kan orsaka funktionsfel på
batterihållaren.
OBSERVERA:
Innan en USB-enhet ansluts
till batterihållaren (med batteriet) ska alltid data
säkerhetskopieras på USB-enheten. Att inte göra
det kan göra att dina data går förlorade.
OBSERVERA:
Batterihållaren tillför kanske inte
ström till vissa USB-enheter.
OBSERVERA:
När den inte används eller efter
laddning ska USB-kabeln tas bort och locket
stängas.
Batterihållaren (med batterikassetten) kan fungera som
en extern strömförsörjning för USB-enheter.
Öppna locket och anslut en USB-kabel (ingår inte) till
batterihållarens USB-port. Anslut den andra änden av
kabeln till enheten. För att börja ladda trycker du och
håller in strömbrytaren tills effektnivåindikatorn tänds.
För att sluta ladda trycker du och håller in strömbrytaren
tills effektnivåindikatorn släcks.
► Fig.5: 1. Lock 2. USB-port
OBS: Den verkliga utgångsströmmen varierar bero-
ende på den USB-enhet som ska anslutas.
OBS: Batteriström förbrukas medan strömbrytaren
är på. Stäng alltid av strömbrytaren när verktyget inte
används.
OBS: När flera USB-enheter laddas efter varandra
bör du vänta ungefär 10 sekunder efter att den före-
gående enheten har laddats klart innan nästa enhet
sätts på laddning.
UNDERHÅLL
OBSERVERA:
ningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning,
deformation eller sprickor kan uppstå.
OBSERVERA:
vatten.
Torka av smuts, damm, olja, fett etc. på höljet med
en ren torr duk eller en duk doppad i såpvatten
och ordentligt urvriden.
Förvara apparaten på en plats där det inte är
extremt varmt, kallt eller fuktigt.
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings-
arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter
och med reservdelar från Makita.
52 SVENSKA
Använd aldrig bensin, förtun-
Tvätta inte batterihållaren med

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents